OVERVIEW OF THE GENESIS OF THE LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN POLAND

  • O. O. Markova
Ключові слова: адміністративна процедура, історико-правові події, генезис правового регулю- вання

Анотація

Маркова О. О. Огляд ґенези правового регулювання адміністративної процедури в Польщі. –
Стаття.
У цій статті автор досліджує історико-правовий аспект виникнення адміністративної процедури
в Польщі. Були проаналізовані історико-правові події, що вплинули на становлення адміністративної
процедури в Польщі. Польща була країною-правонаступником австрійського досвіду у сфері адміні-
стративної процедури як у питанні правового регулювання адміністративної процедури, так і в харак-
тері моделі адміністративної процедури. Доказом цього була законотворча діяльність польського зако-
нодавця, Президента і діяльність Вищого адміністративного суду Польщі.
Перша повна польська кодифікація адміністративно-процесуального права відбулася 22 березня
1928 року у вигляді Указів, виданих Президентом Республіки Польща, які мали силу закону: про
адміністративне провадження, про примусове провадження в адміністрації, а також про криміналь-
но-виконавче провадження, про виконавче провадження в адміністрації, які діяли до моменту при-
йняття Кодексу про адміністративне провадження в 1960 році.
За основу законодавець взяв австрійський Закон про адміністративну процедуру від 21 липня
1925 р. Судова практика Вищого Адміністративного суду Польщі також мала значний вплив на роз-
робку і тлумачення положень про адміністративне провадження. З огляду на поетапний розвиток
кодексу в напрямі розширення кількості проваджень, які він регулював, ми можемо стверджувати,
що польський законодавець прагнув об’єднати найбільш важливі провадження в одному акті з метою
вироблення уніфікованого підходу до адміністративної процедури.
Ключові слова: адміністративна процедура, історико-правові події, генезис правового регулю-
вання.

Посилання

1. Adamovich L., Funk B.-Ch. Allgemeines Verwaltungsrecht, Springer Verlag, New York–Wien
1980, s. 292.
2. § 6 ustawy z dnia 22 października 1875 r. w sprawie utworzenia Trybunału Administracyjnego,
RGB1 nr 36.
3. Walter R., Mayer H. Grundriss des ósterreichischen Verwaltungsverfahrens, Wien 1991.
4. Ziller Jaques. “The Continental System of Administrative Justice”/ in Guy Peters and Jon Pierre
(eds.), Handbook of Public Administration, Sage Publications (Thousand Oaks, CA, 2003), p. 323–324.
5. Korzeniowska Agnieszka. “Administrative Procedure” in Anna Wyrozumska (ed.), Introduction to
Polish Law, ŁódĨ University Press (ŁódĨ, 2005), p. 129–149.
6. Hauser R., Wierzbowski M. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. BECK,
2020. 13000 s.
7. Dolnicki B., Martysz Cz. Ewolucja przedmiotowego zakresu obowiązywania i stosowania Kodeksu
postępowania administracyjnego, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań wsczesności, Łódź
2004, s. 87.
8. Adamiak B, Borkowski J. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa
2003, s. 53–84.
Опубліковано
2021-10-12