СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ НА 2022–2025 РОКИ

ВПЛИВ НА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

  • М. М. Малетич
Ключові слова: місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, посадові особи місце- вого самоврядування, право на службу в органах місцевого самоврядування, муніципальна реформа, децентралізація публічної влади

Анотація

Малетич М. М. Стратегія реформування державного управління України на 2022–2025 роки:
вплив на місцеве самоврядування. – Стаття.
На підставі аналізу положень Стратегії реформування державного управління України на
2022–2025 роки в частині її впливу на муніципальну реформу наголошено на тому, що назва документу
не повністю відбиває його зміст, зокрема в тій частині документу, яка стосується місцевого самовря-
дування. А тому запропонована для можливого застосування в майбутньому така назва: «Стратегія
реформування публічного адміністрування України». Пропозиція ґрунтується на розробках україн-
ських фахівців із публічного права, які оприлюднено в останні роки.
Констатовано, що перший «блок» положень Стратегії про місцеве самоврядування пов’язаний як
раз із таким, що планується, подальшим реформуванням надання адміністративних послуг. Зазна-
чено, що жодна зі статей Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» не надає можливості зро-
зуміти, які ж саме послуги можуть уважатися «адміністративними», – а цей Закон є основним коди-
фікованим нормативно-правовим актом про місцеве самоврядування. У зв’язку із цим запропоновано
внести доповнення до статті 1 «Основні терміни, використані в цьому Законі», доповнивши її останнім
абзацом такого змісту: «адміністративна послуга – це результат здійснення власних чи делегованих
органу місцевого самоврядування, посадовій особі місцевого самоврядування повноважень, ініціатива
настання якого походила від фізичних чи юридичних осіб і була оформлена заявою». Таке визначення
не повністю збігатиметься з нормативною дефініцією поняття «адміністративна послуга», але воно
адаптоване саме до потреб місцевого самоврядування та сприятиме кращому розумінню положень
Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» всіма членами територіальних громад.
Узагальнено, що другий «блок» положень Стратегії про місцеве самоврядування охоплює питання
права на службу в органах місцевого самоврядування. Виявлено, що в ньому не наголошується на
тому, що є низка положень, які можна було б уніфікувати в разі подальшого удосконалення норматив-
ної регламентації права на державну службу й службу в органах місцевого самоврядування. Звернено
увагу на те, що в Стратегії часто надається перевага положенням, пов’язаним із правом на державну
службу. Натомість нехтуються аналогічні питання щодо права на службу в органах місцевого самовря-
дування (наприклад, щодо необхідності забезпечити навчання всіх державних службовців стосовно
нових засад здійснення адміністративної процедури).
Ключові слова: місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, посадові особи місце-
вого самоврядування, право на службу в органах місцевого самоврядування, муніципальна реформа,
децентралізація публічної влади.

Посилання

1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організа-
ції влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р / Кабінет
Міністрів України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.
2. Mishyna N.V. Guarantees of Local Government in Ukraine | Гарантії місцевого самоврядування в
Україні. ЮРИДИКА | JURIDICA. 2020. № 2. С. 15–18.
3. Мішина Н.В. Сучасні процеси децентралізації виконавчої влади та реформування місцевого
самоврядування в Україні. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична акаде-
мія». Одеса, 2014. Т. 14. С. 228–233.
4. Мельник Р.С. Система адміністративного права України : монографія. Харків, 2010. 398 с.
5. Мельник Р.С. Категорія «публічне управління» у новій інтерпретації. Право і суспільство.
2012. № 6. С. 95–98.
6. Рябченко О.П. Новелізація категорій адміністративного права і процесу: окремі питання тран-
сформації їх змісту. Право України. 2014. № 3. С. 12–17.
7. Голосніченко І.П. Науково-технічний прогрес та його вплив на формування окремих галузей
права. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інсти-
тут». Політологія. Соціологія. Право. 2013. № 1. С. 90–93.
8. Голосніченко І.П., Голосніченко Д.І. Оновлення змісту адміністративного права та псевдозамін-
ники в його предметі регулювання. Юридична Україна. 2019. № 10. С. 4–12.
9. Адміністративне право України : підручник. Вид. 2-ге, змін. і допов. / за заг. ред. Т.О. Коломо-
єць. Київ : Істина, 2012. 528 с.
10. Білокур Є.І., Хамходера О.П., Авдєєв О.Р. Публічне адміністрування : навчальний посібник.
Одеса, 2019. 142 с.
11. Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М. Гаращук, В.В. Богуць-
кий та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. 2-ге вид., перероб. та допов. Харків :
Право, 2013. 656 с.
12. Іванова Г.С. Адміністративно-правове регулювання у сфері агропромислового комплексу :
дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2020. 525 с.
13. Стратегія реформування державного управління України на 2022–2025 роки : Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 831-р. / Кабінет Міністрів України. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-р.
Опубліковано
2021-10-12