ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • І. О. Крицька
Ключові слова: кримінальне провадження, прелімінарні заходи, ефективність досудового розслі- дування, заходи забезпечення кримінального провадження, початок досудового розслідування, аль- тернативні способи вирішення кримінально-правового конфлікту

Анотація

Крицька І. О. До питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства в
частині забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері
господарської діяльності. – Стаття.
Робота присвячена висвітленню окремих векторів удосконалення кримінального процесуального
законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних правопо-
рушень у сфері господарської діяльності. Насамперед визначено основні тенденції міжнародно-право-
вого регулювання питань, пов’язаних із запобіганням і розкриттям економічних злочинів. Серед них,
зокрема, виділено такі:
1) існування широкого підходу до розуміння «економічних злочинів» або «фінансових злочинів»;
2) приділення основної уваги на рівні міжнародних документів (насамперед, ООН і Ради Європи)
регламентації заходів, спрямованих на запобігання та розслідування таких категорій злочинів, які
традиційно можуть мати транснаціональний характер (як, наприклад, легалізація (відмивання)
майна, одержаного незаконним шляхом);
3) стосовно кримінальних правопорушень у сфері оподаткування, міжнародні акти спрямовані
передусім на регламентацію форм міжнародного співробітництва в податкових справах.
Відзначено також, що серед кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності сут-
тєва увага на міжнародному рівні приділена регламентації механізмів запобігання та розслідування
легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, з огляду на що було проаналізовано
відповідні міжнародні документи.
Також у статті розкриваються проблемні аспекти, пов’язані з початком функціонування Бюро
економічної безпеки України й повноваженнями цього органу досудового розслідування в криміналь-
ному провадженні, враховуючи положення відповідних проєктів законів. Зважаючи на це, по-перше,
визначено напрями вдосконалення чинного кримінального процесуального кодексу з метою підви-
щення ефективності проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері гос-
подарської діяльності, які стосуються, наприклад, початку досудового розслідування такої категорії
кримінальних правопорушень, визначення підслідності, проведення окремих слідчих (розшукових)
і негласних слідчих (розшукових) дій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження
тощо; по-друге, проаналізовано зарубіжний досвід окремих держав у контексті використання альтер-
нативних форм урегулювання кримінально-правового конфлікту за такими кримінальними правопо-
рушеннями й визначено перспективні шляхи його можливого запозичення. У зв’язку із цим у статті
сформульовані відповідні пропозиції змін до чинного кримінального процесуального законодавства.
Ключові слова: кримінальне провадження, прелімінарні заходи, ефективність досудового розслі-
дування, заходи забезпечення кримінального провадження, початок досудового розслідування, аль-
тернативні способи вирішення кримінально-правового конфлікту

Посилання

1. Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28 січня 2021 р. № 1150-ІХ / Верхо-
вна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text.
2. Конвенція РЄ про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним
шляхом, та про фінансування тероризмі (ратифікована Україною 17 листопада 2010 р. № 2698-VІ).
База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text.
3. Сорок рекомендацій (підготовлені Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
грошей – FATF GAFI). База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/835_001#Text.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года
№ 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02 января 2021 г.). Юрист : веб-сайт. URL:
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852.
5. Старенький О.С. Моніторинг банківських рахунків як засіб отримання доказів: питання
удосконалення процесуальної форми. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С. 62–71.
6. Проєкт Закону про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства
щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (реєстр. № 3959-1 від
25 серпня 2020 р.). База даних «Законодавство України». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=69708.
7. Часова Т.О. Кримінально-процесуальне доказування злочинів у сфері економіки в умовах
інформатизації суспільства. Вісник АПСВТ. 2020. № 1–2. С. 36–42.
8. Code de procédure pénale (version en vigueur au 27 juillet 2021). URL:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTex
te=20170531.
9. Сучасний кримінальний процес країн Європи : монографія / В.В. Луцик, В.А. Савченко,
В.І. Самарін та ін. ; за ред. В.В. Луцика та В.І. Самаріна. Харків : Право, 2018. 792 с.
Опубліковано
2021-10-12