УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ)

  • В. О. Копанчук
Ключові слова: кримінальний процес, криміналістика, психологія, правоохоронні органи, досудове розслідування, кримінальне провадження, експертиза, спеціаліст, адвокат

Анотація

Копанчук В. О. Участь захисника у проведенні судових експертиз як невід’ємний складник
реалізації засад кримінального провадження. – Стаття.
У роботі викладено правові основи та перспективи розвитку криміналістики та адвокатури
у світлі правової реформи у державі. У статті розкриті призначення і процесуальний статус захис-
ника (адвоката), а також висвітлено суттєві недоліки законодавчої регламентації правозахисної
діяльності адвоката у сфері забезпечення конституційних прав і свобод учасників кримінального
провадження від будь-яких їх порушень з боку слідчого, експерта і спеціаліста та визначені шляхи
усунення цих законодавчих прогалин. Розглянуто процесуально-правові та криміналістичні
питання щодо можливості участі захисника у проведенні судових експертиз, а також обґрунтована
необхідність ефективної співпраці працівників слідчих органів та суду, експертів та криміналістів,
а також адвокатів для якісного та об’єктивного виконання завдань кримінального провадження
та покращення інноваційної політики України. Розкривається значення та місце цієї форми діяль-
ності адвоката у системі заходів забезпечення ефективного розслідування кримінальних прова-
джень. Проаналізовані окремі процесуальні права та обов’язки захисника у кримінальному процесі
України. Сформовані та наведені власні (авторські) питання у разі призначення судово-психоло-
гічної експертизи, розглянуто можливість розширення вже наявних прав захисника шляхом реа-
лізації можливості захисника на проведення судових експертиз за його участю, надано пропозиції
щодо покращення методики дослідження слідової картини у кримінальних правопорушеннях.
Розкривається значення та місце цих новел у системі права, кримінальному процесі та криміна-
лістики загалом. Зроблені висновки та надані рекомендації щодо узгодженого застосування норм
чинного законодавства у практичній діяльності експерта, криміналіста, слідчого та адвоката. При-
вернуто увагу до необхідності подальшої наукової співпраці вчених, спеціалістів у галузі матері-
ального та процесуального права. Обґрунтовується необхідність синхронізації механізмів взаємодії
національного та міжнародного кримінального права та процесу, правового забезпечення науко-
во-реформаторських процесів в Україні. Ставиться питання про необхідність удосконалення кри-
мінально-процесуального законодавства України на підставі вивчення та порівняння тих процесів
реформування, які відбуваються у сусідніх державах.
Ключові слова: кримінальний процес, криміналістика, психологія, правоохоронні органи, досу-
дове розслідування, кримінальне провадження, експертиза, спеціаліст, адвокат.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2013,
№ 9–10, № 11–12, № 13, ст. 88. (редакція станом на 15.07.2021). URL: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / Відп. ред.:
С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Xарків : Одіссей, 2013. 1104 с.
3. Фрейд З. Заклятие девственности / Пер. с нем. Р. Додельцева. Санкт-Петербург : Азбука, Азбу-
ка-Аттикус, 2019. 192 с.
4. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25–26,
ст. 131 (редакція станом на 15.07.2021). URL: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса».
Офіційний сайт. URL: https://www.hniise.gov.ua.
6. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення:
20.07.2021).
Опубліковано
2021-10-12