ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • І. Г. Кльопова
Ключові слова: органічна сільськогосподарська продукція, регламент ЄС, стандартизація, сертифікація, парасолькова організація

Анотація

Кльопова І. Г. Етапи становлення стандартизації та сертифікації сільськогосподарської
органічної продукції в державах – членах Європейського Союзу. – Стаття.
Стаття присвячена виокремленню та дослідженню етапів становлення стандартизації та сертифі-
кації органічної сільськогосподарської продукції в державах – членах ЄС. У межах дослідження на
основі аналізу існуючих тенденцій розвитку нами було виокремлено три етапи:
1) саморегулювання ринку органічних товарів;
2) розробка й закріплення національних стандартів щодо органічної продукції на державному
й приватному рівнях;
3) заходи, спрямовані на вироблення єдиних стандартів у межах ЄС із подальшою гармонізацією
національних законодавств із відповідними стандартами.
У межах кожного етапу нами були проаналізовані відповідні стандарти, прослідковано їх еволю-
цію та співвідношення. Наголошено, що перший етап характеризується наявністю окремих стандар-
тів, розроблених фермерами та їх асоціаціями. Відзначено, що на першому етапі зазначені стандарти
характеризувалися своєю добровільністю. Також у межах першого етапу виокремлено поступовий
перехід фермерських асоціацій у форму парасолькових організацій. У межах другого етапу розгля-
нуто послідовність закріплення органічних стандартів у майбутніх державах – членах ЄС і прослід-
ковано вплив налаштування на національному й приватному рівнях на формування правового регу-
лювання стандартизації та сертифікації органічної сільськогосподарської продукції на рівні ЄС.
Зазначено, що третій (сучасний) етап характеризується появою універсальних стандартів у межах ЄС
та уніфікацією права шляхом прийняття відповідних регламентів. Розглянуто основні акти на рівні
ЄС, що були прийняті в межах третього етапу, прослідковано їх еволюцію та зазначено, що сучасний
етап становлення стандартизації та сертифікації органічної сільськогосподарської продукції на рівні
ЄС натепер не завершений. Ухвалене правове регулювання зазначеної сфери постійно змінюється під
впливом зовнішніх чинників. У статті відзначено, що поряд із правовим регулюванням на рівні ЄС
чинними залишаються органічні стандарти, розроблені приватними організаціями, що доповнюють
стандарти, закріплені в регламентах, не суперечачи їм.
Ключові слова: органічна сільськогосподарська продукція, регламент ЄС, стандартизація, серти-
фікація, парасолькова організація.

Посилання

1. Полушкина Т.М. Государственное регулирование развития органического сельского хозяйства:
зарубежный опыт и отечественная практика. Региональная экономика и управление : электронный
научный журнал. 2016. С. 16. URL: https://eee-region.ru/article/4830/.
2. Organic agriculture and the law. Food and agriculture organization of the United States. Rome,
2012. P. 305. URL: https://www.cbd.int/financial/greenmarkets/several-law-fao.pdf.
3. Сикачева О.О. Правовое регулирование рынка органических товаров в Российской Федерации :
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2019. 231 с.
4. Милованов Є.В. Найкращі світові практики державної підтримки органічного сільськогоспо-
дарського виробництва та перспективи для України. Mechanism of Economic Regulation. 2018. С. 14–33.
5. Alemanno A. Regulating organic farming in the european union Balancing Consumer Preferences
and Free Movement Imperatives. Food trade : new challenges and new standards – European, American and
international perspectives. 2009. P. 83–108.
6. Пшихачев С.М. Органическое сельское хозяйство – важнейший сегмент эколого-экономически
устойчивой хозяйственной системы, (международные и внутринациональные аспекты). Нальчик :
Типография «Принт Центр», 2014. 256 с.
7. Lampkin N., Foster C., Padel S., Midmore P. The Policy and Regulatory Environment for Organic
Farming in Europe. Hohenheim. Organic Farming in Europe: Economics and Policy. 1999. P. 147.
8. Свешникова Т.М. Механизм регулирования производства органической продукции за рубежом
и в Российской Федерации. Московский экономический журнал. 2019. № 8. URL: https://qje.su/
ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-8-2019-87/?print=pdf.
9. Григорук В.В., Климов Е.В. Развитие органического сельского хозяйства в мире и Казахстане.
Анкара : Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций, 2016. 151 с.
10. Evaluation of the EU legislation on organic farming / ed. J. Sanders. Braunschweig : Thünen Institute
of Farm Economics, 2013. P. 319.
11. Милованов Є.В. Правові засади регулювання органічного виробництва в країнах ЄС. Економі-
ка АПК. 2018. № 5. С. 117–125.
12. Council Regulation (EU) № 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of
organic products and repealing Regulation (EEU) № 2092/91. Official Journal of the European Union.
2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=
EN.
13. Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on
organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EU) № 834/2007.
Official Journal of the European Union. 2018. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=EN.
14. Treaty on the functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.
15. Council Regulation (EEC) № 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural
products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs. Official Journal of the
European Communities. 1991. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:31991R2092&from=EN.
16. Council Regulation (EEC) №207/93 of 29 January 1993 defining the content of Annex VI to
Regulation (EEC) № 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring
thereto on agricultural products and foodstuffs and laying down de. Official Journal of the European
Communities. 1993. URL: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993R02
07&from=EN.
17. Council Regulation (EC) №1804/1999 of 19 July 1999 supplementing Regulation(EEC)
№2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural
products and foodstuffs to include livestock production. 1999. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999R1804-19990824&from=EN.
Опубліковано
2021-10-12