ЗАСТАВА ЯК ВИД ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ РЕЧОВИХ ПРАВ

  • О. В. Ільків
Ключові слова: право застави, захист прав кредитора, виконання договірного зобов’язання, речові права

Анотація

Ільків О. В. Застава як вид забезпечувальних речових прав. – Стаття.
Стаття присвячена питанню реалізації кредитором права застави як виду правового забезпечення
та способів захисту порушених прав кредитора в договірному зобов’язанні. Автором наголошується, що застава виконує стимулюючу та компенсаційну функції. Звертається увага на те, що в речово-пра-
вовому аспекті застава як спосіб забезпечення має значення в контексті права слідування в разі пере-
ходу права власності на предмет застави до третьої особи. У такому випадку майно надалі залишається
обтяжене заставою, тобто за заставодержателем (кредитором) зберігається право на задоволення май-
нових вимог (водночас не має значення, платне чи безоплатне відчуження опосередковує перехід права
власності).
Наголошується на тому, що предметом застави є рухомі речі й пов’язані з ними майнові права, які
є оборотоздатними. А тому основним критерієм виокремлення майнового права як предмету застави
є можливість звернення на нього стягнення та можливість його відчуження. Загалом така вимога
актуальна й для рухомого майна. Якщо останнє вилучене із цивільного обороту, то можна дійти вис-
новку, що такі об’єкти не можуть бути предметом застави.
Акцентується на обов’язку заставодавця повідомити кожного наступного правоволодільця про
право застави на річ (майнове право), які є предметом договору про відчуження. Відповідно, набувач
права власності на заставлене майно повинен знати про можливість звернення стягнення на майно,
набуте ним за договором про набуття права власності.
Автор розглядає також підприємство як єдиний майновий комплекс із рухомим і нерухомим май-
ном, що може виступати предметом застави через призму норм господарського законодавства. Рухомі
речі (що можуть бути предметом іпотеки), які є в складі єдиного майнового комплексу підприєм-
ства, в самостійному значенні можуть мати правовий режим застави, зокрема товарів в обороті або
в переробці.
Аналізується така характеристика, як індивідуалізація предмета застави, що повинна здійснюва-
тися за такими параметрами, як кількість (із визначеною одиницею виміру) та якість (посилаючись на
стандарти чи сертифікати).
Ключові слова: право застави, захист прав кредитора, виконання договірного зобов’язання, речові
права.

Посилання

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Верховна Рада
України. Офіційний вісник України. 2003. № 11. Ст. 461.
2. Нижний С.В. До питання про правову природу застави. Вісник Хмельницького інституту регі-
онального управління та права. 2002. № 2. С. 104–110.
3. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень : Закон України від 18 листопада
2003 р. № 1255-IV / Верховна Рада України. Офіційний вісник України. 2003. № 52. Ст. 2734.
4. Дякович М.М. Іпотека – інструмент для боржника і кредитора : монографія. Львів, 2004. 512 с.
5. Загорулько О.А. Заклад як речовий спосіб забезпечення виконання зобов’язань : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 1997. 18 с.
6. Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. Москва : Статут, 1999. 419 с.
7. Про заставу : Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2654-XII / Верховна Рада України. Відо-
мості Верховної Ради України. 1992. № 47. Ст. 642.
8. Нижний С.В. Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов’язань : дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2007. 173 с.
9. Господарський кодекс України : Закон України від 16 сычня 2003 р. № 436-IV / Верховна Рада
України. Офіційний вісник України. 2003. № 18. Ст. 1188.
Опубліковано
2021-10-12