ЮРИДИЧНА ПРИРОДА КАТЕГОРІЇ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • Я. С. Зелінська
Ключові слова: принцип добросовісності, процесуальні права, зловживання процесуальними пра- вами, адміністративне судочинство, адміністративна справа

Анотація

Зелінська Я. С. Юридична природа категорії зловживання процесуальними правами в
адміністративному судочинстві. – Стаття.
У статті актуалізується питання щодо юридичної природи зловживання процесуальними пра-
вами в адміністративному судочинстві. На думку автора, теоретичне осмислення юридичної природи
категорії зловживання процесуальними правами має вагоме практичне значення, що й зумовлює
актуальність статті. Запорукою об’єктивного встановлення всіх обставин справи й вирішення справи
по суті є дотримання принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами. Указаний
принцип передбачає добросовісне користування процесуальними правами. Автором наголошується
на різноманітності підходів щодо визначення зловживання процесуальними правами. Для розуміння
зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві автор звертається до теорії
права, в якій досліджується дефініція «зловживання суб’єктивними правами». Так, у теорії права під
зловживанням правом розуміють особливий вид поведінки в правовій сфері, який полягає в соціаль-
но-шкідливих учинках суб’єкта права, що полягає у використанні недозволених форм у межах доз-
воленого законом загального типу поведінки, а це суперечить цільовому призначенню. Зловживання
процесуальними правами в адміністративному судочинстві є одним із різновидів загального зловжи-
вання правом. Під час зловживання процесуальними правами ключовою є поведінка саме учасників
адміністративної справи. Учасники адміністративної справи мають процесуальну правосуб’єктність.
Реалізація процесуальних прав пов’язана саме з процесуальною дієздатністю. Поведінка учасників
адміністративної справи під час зловживання процесуальними правами буде виходити за межі про-
цесуального закону. У статті автор звертається до національної практики. Зокрема, Велика Палата
Верховного суду зробила висновок, що дії учасників судового процесу та їхніх представників мають не
лише за формою, але й за змістом відповідати завданню адміністративного судочинства.
Ключові слова: принцип добросовісності, процесуальні права, зловживання процесуальними пра-
вами, адміністративне судочинство, адміністративна справа.

Посилання

1. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06 липня 2005 р.
№ 2747-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n11496.
2. Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретическо-правовое исследова-
ние) : монография. Москва : Юрлитинформ, 2007. 352 с.
3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підручник. Вид. 2-е, перероб. і
допов. Харків : Еспада, 2009. 752 с.
4. Рогач О.Я. Зловживання правом : теоретико-правове дослідження : монографія. Ужгород :
Ліра, 2011. 368 с.
5. Смокович М.І., Бевзенко В.М. Адміністративний процес: теорія, практика : підручник / заг.
ред. д. ю. н. проф. В.М. Бевзенка ; пер. з нім. і адап. Г.В. Рижкова. Вид друге, змінене, доповнене і
перероблене. Київ : ВД «Дакор», 2021. 1204 с.
6. Штефан А.С. Зловживання цивільними процесуальними правами як процесуальний
юридичний факт. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 2. С. 62–70. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2017_2_8.
7. Цувіна Т.А. Зловживання процесуальними правами : підхід Європейського суду з прав людини
та національна практика. Зловживання правом : збірка статей / за заг. ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої.
Харків : ЕКУС, 2021. 308 с.
8. Настюк В.Я. Зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві як
прояви корупційних ризиків. Право України. 2017. № 1. С. 45–53.
9. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные
отношения и действия. Москва : Статут, 2016. 624 с.
10. Желтобрюх І.Л. Адміністративно-правовий статус сторін в адміністративному судочинстві :
теоретико-правові питання : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 404 с.
11. Базилевський С.В. Зловживання процесуальними правами в адміністративному процесі. Зов-
нішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 70–81.
12. Заборовський В.В., Стойка А.В. Зловживання цивільними процесуальними правами як форма
процесуальної відповідальності : суть та доцільність. Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія: Право. 2018. Вип. 49. Том 1. С. 155–159.
13. Постанова Верховного Суду від 07 квітня 2021 р. у справі № 9901/23/21. Єдиний державний
реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96669462.
Опубліковано
2021-10-12