ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДУРОЧНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ Й КРАЇНАХ СКАНДИНАВСЬКОЇ ПРАВОВОЇ МОДЕЛІ

  • Д. О. Дмитренко
Ключові слова: робочий час, надурочні роботи, аварійні роботи, неповнолітні працівники, моряки, працівники транспортної галузі

Анотація

Дмитренко Д. О. Поняття та правове регулювання надурочних робіт в Україні й країнах
скандинавської правової моделі. – Стаття.
Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу правового регулювання надурочних робіт
в Україні, Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Досліджено визначення поняття «надурочні
роботи» за законодавством України й країн скандинавської правової моделі. Визначено, що макси-
мальна тривалість надурочних годин встановлена лише в трудовому законодавстві Ісландії, Норвегії,
України, Фінляндії, Швеції, а в Данії питання регулюється виключно колективними договорами.
Установлено, що максимальна тривалість надурочних робіт в Україні не повинна перевищувати
120 годин протягом одного календарного року, у Швеції – 150 годин на рік, у Норвегії – 200 годин про-
тягом 26 тижнів, в Ісландії – 48 годин на тиждень протягом 12 місяців і 48 годин на тиждень протягом
чотирьох місяців у Фінляндії. Зроблено висновок, що лише трудове законодавство України містить
положення щодо заборони залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт. У країнах
скандинавської правової моделі надурочні роботи виконуються лише за добровільною згодою праців-
ників. У скандинавських країнах на відміну від України, де робота працівників за власною ініціа-
тивою без погодження з роботодавцем не вважається надурочною, розрізняються надурочні роботи
з ініціативи працівника в межах покладених на нього обов’язків і робота з ініціативи роботодавця.
Автором було також розглянуто питання правового регулювання надурочних робіт моряків і праців-
ників транспорту. Установлено, що Положення «Про робочий час і час відпочинку плаваючого складу
морського й річкового транспорту України» не відповідає сучасним нормам міжнародних конвенцій
і рекомендацій щодо регулювання праці в морському судноплавстві. У положенні відсутні санкції за
неналежне дотримання капітаном і судновласником норм і стандартів праці й процедури звернення до
суду моряків у разі порушення їх права на нормальну тривалість робочого часу, а також заборонена
компенсація за надурочні роботи у вигляді доплати. З метою розв’язання проблем автором було запро-
поновано: закріпити норми щодо юридичної відповідальності роботодавця за неналежне фіксування
фактично відпрацьованого часу працівниками; викласти параграф 1 статті 62 Кодексу законів про
працю України в такій редакції: «Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вва-
жаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня за їх добровільною згодою»; ратифікувати
Конвенцію про працю в морському судноплавстві 2006 року й створити окремий закон, який регулює
працю моряків і буде поширюватись як на українських моряків, так і на моряків-іноземців.
Ключові слова: робочий час, надурочні роботи, аварійні роботи, неповнолітні працівники, моряки,
працівники транспортної галузі.

Посилання

1. Рекомендації Міжнародної Організації Праці про скорочення тривалості робочого часу
№ 116 від 26 червня 1962 р. International Labour Organization : web-site. URL: https://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R116.
2. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII / Верховна
Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1050.
3. Artbetstidslag (1982:673) від 24 червня 1982 р. International Labour Organization : web-site.
URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=10540&p_lang=en.
4. Työaikalaki (872/2019) від 01 січня 2019 р. FINLEX : web-site. URL: https://www.finlex.fi/fi/
laki/ajantasa/2019/20190872.
5. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) № 62 від 17 червня 2005 р.
LOVDATA : web-site. URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62.
6. Socialförsäkringsbalk (2010:110) від 03 квітня 2010 р. SVERIGES RIKSDAG : web-site. URL:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialforsakringsbalk-
2010110_sfs-2010-110.
7. Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) від 19 листопада 1993 р. FINLEX : web-site. URL:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998.
8. Työaikalaki (605/1996) від 06 червня 1996 р. FINLEX : web-site. URL: https://finlex.fi/fi/laki/
alkup/1996/19960605.
9. Директива 2003/88/ЄС Європейського Парламенту і Ради про деякі аспекти організа-
ції робочого часу від 04 листопада 2003 р. International Labour Organization : web-site. URL:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/genericdocument/
wcms_749612.pdf.
10. Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 від 28 травня 1980 р. Government
of Iceland : web-site. URL: https://www.government.is/library/04-Legislation/Act%20No%2046%20
1980%20with%20subsequent%20amendments%202018.pdf.
11. Про затвердження Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу мор-
ського і річкового транспорту України : Наказ, Положення Міністерства інфраструктури України
№ 135 від 29 лютого 2012 р. / Міністерство інфраструктури України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0445-12#n11.
12. Merityöaikalaki (296/1976) від 09 квітня 1976 р. FINLEX : web-site. URL:
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1976/en19760296_20120140.pdf.
13. Дмитренко Д.О. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку в Україні та Фінлян-
дії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. № 64. С. 170–175. URL:
http://visnyk-juris-uzhnu-uz.com/wp-content/uploads/2021/06/NVUzhNU_64.pdf.
14. Lag (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart від 03 листопада 2016 р. International Labour Organization
: web-site. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=107110&p_
country=SWE&p_count=2518&p_classification=18.05&p_classcount=18.
15. Конвенція Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві
від 23 лютого 2006 р. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/993_519#Text.
16. Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete від 02 червня 2005 р. International
Labour Organization : web-site. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_
isn=70796.
17. Про затвердження положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних
засобів : Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України № 340 від 07 червня 2010 р. / Міністерство
транспорту та зв’язку України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0811-10#Text.
18. Laki liikenteen palveluista (320/2017) від 24 травня 2017 р. FINLEX : web-site. URL:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320.
19. Директива 2002/15/ЄС Європейського Парламенту і Ради про організацію робочого часу
осіб, які здійснюють автомобільні перевезення, від 11 березня 2002 р. International Labour Organization
: web-site. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/
genericdocument/wcms_749831.pdf.
Опубліковано
2021-10-12