РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ

  • А. О. Полищук
Ключові слова: громадське суспільство, громадський контроль, запобігання і протидія корупції в системі правосуддя, суд, судді

Анотація

У статті розглянуто основні способи впливу громадянського суспільства на діяльність із запобігання і протидії корупції в системі правосуддя, а також запропоновано шляхи вдосконалення чинного законодавства щодо здійснення громадського контролю.

Посилання

1. Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007, 2009, 2011, 2015. – К. : Київ. міжнар. ін-т соціології, 2015. – 68 с.
2. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – Ст. 545.
4. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 23 вересня 1997 р. № 539/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – Ст. 299.
5. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : моногр. / М. І. Мельник. – К. : Юрид. думка, 2004. – 400 с.
6. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 р. № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.
7. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VІI // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056.
8. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 10. – Ст. 29.
9. Тіньков А. Л. Роль громадських організацій у протидії політичній корупції / А. Л. Тіньков // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 199–206.
10. Мусієнко О. П. Роль громадських організацій у здійсненні адміністративних заходів щодо запобігання корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. / О. П. Мусієнко // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – Вип. 1 (10). – С. 169–172.
11. Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо справедливого суду в розумний строк та ролі судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.
gov.ua/userfiles/visn6_2004.pdf
Опубліковано
2020-05-09