МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

  • О. М. Григоров
Ключові слова: кібербезпека, кіберзлочинність, ІКАО, стандарт, рекомендація, система систем, інформаційна безпека

Анотація

Григоров О. М. Міжнародно-правові стандарти кібербезпеки цивільної авіації. – Стаття.
Стаття присвячена аналізу міжнародного співробітництва ООН, ІКАО та інших міжнародних
авіаційних організацій, спрямованого на боротьбу з новим різновидом актів незаконного втручання
в діяльність цивільної авіації – кіберзагрозами.
Автор зосереджує увагу на дослідженні діяльності ІКАО з розробки й утілення міжнародних стан-
дартів посилення кібербезпеки цивільної авіації, визначає основні напрями координації зусиль усіх
зацікавлених сторін на послаблення кіберзагроз і ризиків для цивільних авіаційних систем.
У статті розглядається також необхідність створення спеціального органу в рамках ІКАО, до ком-
петенцій якого було б віднесено весь спектр питань кібербезпеки й кіберстійкості авіаційного тран-
спорту.
На думку автора, головними завданнями міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кібер-
тероризмом на повітряному транспорті є:
а) загальне розуміння кіберзагроз і факторів ризику для цивільної авіації, включно з наземною
інфраструктурою;
б) координація дій між міжнародними інституціями й державними органами стосовно стратегій,
політики й планів забезпечення кібербезпеки авіаційної галузі;
в) розробка й упровадження міжнародних стандартів і передової практики сфері захисту від
кіберзлочинності.
Виходячи з проведеного аналізу, автор стверджує, що глобальна авіаційна система розгляда-
ється нині фахівцями в цій галузі як «система систем», у рамках якої відбувається безпрецедентне
зростання взаємозалежності й взаємопов’язаності на всіх рівнях, і лише загальна (універсальна) стра-
тегія кібербезпеки цивільної авіації здатна нівелювати всі нові кіберзагрози цьому сучасному, однак
вразливому виду транспорту.
У результаті проведеного дослідження проблеми міжнародно-правового забезпечення кібербез-
пеки цивільної авіації автор доходить висновку, що натепер назріла необхідність розробки загальних
рекомендацій із захисту інформації та інформаційних систем під час здійснення міжсистемного інфор-
маційного обміну в авіаційній сфері. Отже, головним завданням натепер є координація політики держав-членів ІКАО, включаючи Україну, і прийняття сучасних правових стандартів протидії кіберзло-
чинності в авіаційній сфері.
Ключові слова: кібербезпека, кіберзлочинність, ІКАО, стандарт, рекомендація, система систем,
інформаційна безпека.

Посилання

1. Нашинець-Наумова А.Ю. Правове регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіа-
ції: міжнародно-правовий аспект. Вісник НТТУ КПІ. Політологія. Соціологія. Право. 2013.
Випуск 3 (19). С. 155–160.
2. Гончарова Н.А. Регулирование кибербезопасности гражданской авиации: перспективы внед-
рения программы модернизации NEXTGEN в России и США. Журнал «Бизнес. Общество. Власть».
Июль 2018. № 2 (28). С. 175–205, 179–180.
3. Петрова Р.Е. Правовые аспекты обеспечения безопасности полетов в условиях киберугроз: на
примере гражданской авиации. Мониторинг правоприменения. 2020. № 1 (34). С. 56–60.
4. Резолюция 2309 (2016), принятая Советом Безопасности на его 7775-м заседании 22 сентября
2016 г. S/RES/2309(2016). United Nations : web-site. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/2309(2016).
5. СБ ООН. 8057-е заседание. Среда, 27 сентября 2017 г. S/PV.8057. United Nations : web-site. URL:
https://undocs.org/ru/S/PV.8057.
6. Решение проблем кибербезопасности в гражданской авиации. Резолюции Ассамблеи. АССАМБ-
ЛЕЯ – 39-я СЕССИЯ, г. Монреаль, 27 сентября – 6 октября 2016 г. А 39/19. С. 99–101. ICAO : web-site.
URL: https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_ru.pdf.
7. Кибербезопасность гражданской авиации. возможные действия регулирующих органов и заин-
тересованных сторон. A39-WP/175. ICAO : web-site. URL: https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/
WP/wp_175_ru.pdf.
8. Концепция системы систем обеспечения кибербезопасности в авиации. AN-Conf/13-WP/270.
ICAO : web-site. URL: https://www.icao.int/Meetings/anconf13/Documents/WP/wp_270_ru.pdf.
9. Предложение ИКАО по управлению кибербезопасностью и отказоустойчивостью. A-40-
WP/427 Ex/176 2/8/19. ICAO : web-site. URL: https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/WP/
wp_427_ru.pdf.
10. Решение проблем кибербезопасности в гражданской авиации. Резолюции Ассамблеи. Ассамб-
лея – 40-я сессия, г. Монреаль, 24 сентября – 4 октября 2019 г. А40-10. С. 50–53. ICAO : web-site. URL:
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/Resolutions/a40_res_prov_ru.pdf.
11. Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области авиационной безопасности.
Резолюции Ассамблеи. Ассамблея – 40я сессия, г. Монреаль, 24 сентября – 4 октября 2019 г.
А40-11. С. 53–69. ICAO : web-site. URL: https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/Resolutions/
a40_res_prov_ru.pdf.
Опубліковано
2021-10-12