ВИЗНАЧАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО

  • І. Й. Гаюр
Ключові слова: арешт, кримінальний процес, кримінальне провадження, майно, оперативно-роз- шукова діяльність, правоохоронні органи, слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування, цивільний позов

Анотація

Гаюр І. Й. Визначальні аспекти діяльності представника правоохоронних органів під час
накладенні арешту на майно. – Стаття.
Автором статті викладаються особливості виявлення, розшуку й накладення арешту на майно
особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення, а саме під час завдання останньою матері-
альних збитків або моральної шкоди. У статті розкриваються норми кримінального, кримінального
процесуального й цивільного законодавства України щодо встановлення та відшкодування завданої
шкоди, акцентується на їх поєднаності й процесуальній взаємодії в застосуванні. Автором на підставі
власного практичного досвіду здійснення правоохоронної діяльності, зокрема в проведенні слідчих
(розшукових) дій, розроблено й надається пропозиція застосування можливого переліку питань, які
необхідно поставити спеціалісту, що бере участь у процесі виявлення та опису майна, яке підлягає
арешту, для його попередньої ідентифікації, опису й оцінки. Викладаються правові основи й пер-
спективи розвитку кримінального процесу у світлі правової реформи в державі. Автор акцентує на
необхідності співпраці оперативних працівників, суду й органів досудового розслідування з метою
якісного й ефективного виконання вимог та основних принципів чинного кримінального процесу-
ального законодавства України. Розкривається значення та місце покращення процесуальних вимог
і можливостей щодо здійснення накладення арешту на майно, надано власні пропозиції щодо покра-
щення методики пошуку й фіксації майна винної особи, яке підлягає арешту. Розкривається значення
та місце цих новел у системі права, цивільному й кримінальному процесі в цілому. Зроблені висно-
вки й надані рекомендації щодо узгодженого застосування норм чинного законодавства в практичній
діяльності працівника оперативного підрозділу, слідчого, дізнавача, прокурора й суду. Розглядаються
правові гарантії незалежності працівників органів, що проводять досудове розслідування, у реалізації
вимог законодавства України й підкорення їх лише закону. Акцентовано на необхідності подальшої
наукової співпраці вчених, спеціалістів у галузі матеріального й процесуального права. Виноситься на
науково-практичний розгляд питання щодо необхідності вдосконалення кримінально-процесуального
законодавства України, приведення його процесуально-правового формату у відповідність до вимог
правової системи країн Європейського Союзу.

Біографія автора

І. Й. Гаюр

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та правоохоронної діяльності Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом

Посилання

1. Шкода. Юридична енциклопедія : у 6 т. / ред. кол. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ :
Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998–2004.
2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (у редакції від 01 лип-
ня 2021 р.) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI
(у редакції від 15 липня 2021 р.) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2013.
№ 9–10. № 11–12. № 13. Ст. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.
4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III (у редакції від
15 липня 2021 р.) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.
5. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення:
03.08.2021).
6. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05 лютого 2015 р.
№ 157-VIII (у редакції від 14 травня 2020 р.) / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради
України. 2015. № 13. Ст. 91. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text.
7. Борсук А.М. Большая советская энциклопедия. БСЭ. 2012. URL: https://slovar.cc/enc/bse.html
(дата звернення: 03.08.2021).
8. Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної
шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна : Постанова Пленуму Верхов-
ного Суду України № 3 від 31 березня 1989 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму
Верховного Суду України № 13 від 25 грудня 1992 р. і № 12 від 03 грудня 1997 р.) / Верховний Суд
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-89#Text.
Опубліковано
2021-10-09