ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ: ПОНЯТТЯ ТА РОЛЬ

  • А. М. Бірюкова
  • І. Д. Кондратова
Ключові слова: статус судді, етика судді, етичні стандарти, норми суддівської етики, поведінка судді

Анотація

Бірюкова А. М., Кондратова І. Д. Етичні стандарти діяльності судді: поняття та роль. – Стаття.
У статті аналізується зміст важливого для науки про судову владу поняття «етичні стандарти
діяльності судді» й досліджується його роль.
Зроблено висновок, що етичні стандарти діяльності судді виступають універсальними стійкими
орієнтирами, уявленнями, переконаннями, що кристалізувалися із суспільної моралі й специфіку-
валися професійним середовищем. Вони «проростають» з індивідуальних уявлень особистості про
суспільну мораль і цінність правосуддя, її духовного потенціалу до розвитку й самообмеження, тран-
сформуючись у систему цінностей, яка набуває статусу правил для соціальної групи, що вирізняється
професійним статусом, – суддів. Вони створюють єдиний простір, в якому поведінка представників
суддівської спільноти регулюється з урахуванням історично сформованих переконань про сенс та іде-
али правосуддя, стимулюючи й мотивуючи суддів до вибору оптимальної моделі поведінки з урахуван-
ням конкретних обставин і ситуацій, в яких перебуває суддя.
Установлено, що роль етичних стандартів у діяльності судді визначається тріадою суб’єктів, які
диференціюють її з урахуванням власних потреб і завдань:
1) вони спрямовуються суддям, орієнтуючи їх у професійній і позапрофесійній діяльності, визна-
чаючи до певної міри абстрактності модель їх бажаної чи необхідної поведінки. Тому стосовно суддів
вони виконують інструктивну й указівну роль, а також роль превенції;
2) вони призначаються для органів судової влади як правила, що регламентують поведінку суддів,
а отже, відіграють роль регулятора, крізь призму якого аналізується, оцінюється та вирішується кон-
кретна ситуація, з якою стикається суддя у своїй діяльності;
3) вони адресуються суспільству, даючи його численним членам уявлення про «ідеальну» постать
судді, його поведінку й загалом судову владу в державі. Тому вони також виконують інформаційну
й іміджеву роль.
У підсумку запропоновано визначати етичні стандарти діяльності суддів (стандарти суддівської
етики) як систему універсальних норм, цінностей, правил і формул, що орієнтують суддів у виборі
їхньої моделі поведінки за конкретних обставин з урахуванням особистих уявлень про мораль, етику
судової діяльності, ідеали правосуддя та значущість професійного статусу судді в суспільстві.

Біографія автора

І. Д. Кондратова

аспірантка Академії адвокатури України

Посилання

1. Овсяннікова О.О. Професійна етика суддів та працівників суду як чинник, що впливає на фор-
мування громадської думки. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 196–200.
2. Музиченко А.О. Порушення правил суддівської етики – підстава дисциплінарної відповідаль-
ності судді: межі застосування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка. 2011. Вип. 87. С. 84–87.
3. Жуков С.В. Професійна етика суддів: правові аспекти. Підприємництво, господарство і право.
2018. № 12. С. 182–185.
4. Тацій Л.В. Етика судді та особливості її нормативної регламентації. Вісник Національної акаде-
мії правових наук України. 2014. № 1. С. 75–85.
5. Бангалорські принципи поведінки суддів. 19 травня 2006 р. Резолюція Економічної та
Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 р. № 2006/23. База даних «Законодавство України». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text.
6. Коментарі щодо Бангалорських принципів поведінки суддів. Вересень 2007 р. 200 с. Управлін-
ня ООН з наркотиків та злочинності. URL: http://rsu.gov.ua/uploads/article/komentari-bangalorski-
9818bfbb11.pdf.
7. Висновок № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів
Ради Європи про принципи та правила, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питан-
ня етики, несумісної поведінки та неупередженості. 51 с. Судова влада України : вебсайт. URL:
https://court.gov.ua/userfiles/visn_3_2002.pdf.
8. Валиев Р.Г. Судейская этика и судебное правоприменение: о нравственной оценке правосудно-
сти судебного акта. Вопросы российского и международного права. 2019. Том 9. № 10. С. 15–21.
9. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 19: Кримінальний процес, судоустрій,
прокуратура та адвокатура / редкол. : В.Т. Нор (голова) та ін. Харків : Право, 2020. 960 с.
10. Юридичні терміни. Тлумачний словник / за заг. ред. В.Г. Гончаренка. Київ : Либідь, 2003.
320 с.11. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства ; за ред. І.К. Білодіда.
Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 9. 1978. 916 с.
12. Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного
забезпечення судової влади : монографія. Харків : Право, 2010. 464 с.
13. Юридична енциклопедія в 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. ; НАН України,
Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ : «Укр. енцикл.», 1998–2004. Т. 5 : П–С. 2003. 736 с.
14. Назаров І.В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий
аналіз : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.10. Харків, 2011. 448 с.
15. Тичина І.М. До проблеми визначення та класифікації цінностей громадської діяльності.
Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конференції,
м. Житомир, 13–14 травня 2004 р. Житомир, 2004. С. 342–344.
16. Сердюк І.А. Цінність правових актів в аспекті утвердження і забезпечення прав людини. Нау-
ковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 3. С. 52–59.
17. Фурман А.А. Морально-етичні цінності в суспільному вимірі. Психологія і суспільство. 2010.
№ 1. С. 94–99
Опубліковано
2021-10-09