ДОСВІД США В ОПОДАТКУВАННІ ОПЕРАЦІЙ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

  • І. Г. Андрущенко Національна академія внутрішніх справ
Ключові слова: процеси консолідації, концентрація активів суб’єкта господарювання, оподатку- вання об’єднавчих процедур у сфері господарювання

Анотація

Андрущенко І. Г. Досвід США в оподаткуванні операцій злиття і поглинання господарюючих
суб’єктів. – Стаття.
У статті досліджуються питання здійснення операцій злиття і поглинання господарюючих суб’єктів. Розглянуто роль міжнародної складової частини, зокрема інтернаціональних організацій, в опе-
8 Актуальні проблеми держави і права
раціях злиття і поглинання господарюючих суб’єктів, а також значення національних заходів регуляторної політики в межах окремої країни.
Підкреслюється, що процеси злиття і поглинання господарюючих суб’єктів у світовій практиці
відомі досить давно. Особливо значних масштабів вони набули після Другої світової війни. Виділено
три основні етапи процесів консолідації господарюючих суб’єктів, а також вказана головна причина
об’єднання національних ринків і господарюючих суб’єктів.
Наголошується, що однією з головних особливостей сучасних глобалізаційних процесів є той
факт, що це явище супроводжується тотальним розширенням світових ринків для певних видів продукції, товарів чи послуг.
У статті припускається, що інтеграційні процеси в США стимулює зростаюча активність крупних господарюючих суб’єктів, які активно скуповують компанії на пострадянському просторі. У такій
ситуації господарюючі суб’єкти країн, що розвиваються, можуть зберегти свою незалежність лише
шляхом постійного підвищення своєї купівельної привабливості.
Зауважується, що операції злиття і поглинання господарюючих суб’єктів за наявності отримання
доходу підлягають оподаткуванню. Проте в США залежно від методу фінансування операції злиття
і поглинання господарюючих суб’єктів можуть звільнятися від оподаткування. Окремі суб’єкти використовують свої податкові пільги як активи під час встановлення адекватної ціни, яку вони можуть
вимагати на ринку. Тому податкові міркування важливі як для мотивації угоди, так і для оцінки
господарюючого суб’єкта.
Указується, що до початку ХХІ століття в США існували два альтернативні бухгалтерські підходи
до злиття і поглинання господарюючих суб’єктів: метод накопичення та метод купівлі. Відмінність
між ними полягає в тому, за якою вартістю відбиваються в балансі об’єднаного суб’єкта активи придбаного господарюючого суб’єкта, а також якими будуть амортизаційні відрахування з доходу після
консолідуючої операції. Водночас після численних суперечок професійні бухгалтери відмовилися від
методу накопичення. Нині всі операції зі злиття і поглинання враховуються за методом купівлі.

Біографія автора

І. Г. Андрущенко, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

Посилання

1. Ковний Ю. Є. Організаційно-економічні методи регулювання процесів поглинання суб’єктів
господарювання : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.02.03. Ужгород, 2006. 20 с.
2. Роуз П.С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. 2-е изд. Москва : Дело Лтд, 1995. 768 с.
3. Мищенко В.И. Слияние банков как фактор глобализации международных финансов.
Росія – Україна: проблеми і можливості наукового та економічного співробітництва : збірник
наукових праць. Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД: Ініціатива, 2000. 252 с.
4. Прохоров О.О. Злиття та поглинання в контексті світової фінансової інтеграції та глобалізації.
Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей : збірник матеріалів V Міжнародної конференції, 30–31 травня 2003. Миколаїв ; Очаків : МДГУ ім. П. Могили,2003. Т. 1. С. 41–46.
5. Андрущенко І.Г. Злиття і поглинання фінансових установ в умовах інтеграції фінансових ринків. Часопис київського університету права. 2010. № 3. С. 82–85.
6. Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. 741 с.
Опубліковано
2021-10-09