Визначення меж парламентської компетенції як запоруки обмеження державної влади

  • Д. П. Філіпський
Ключові слова: обмеження влади, парламент, компетенція, межі, держава

Анотація

У статті автор здійснює аналіз меж парламентської компетенції як запоруки обмеження державної влади. Питання щодо меж діяльності парламенту є дуже актуальним у науці конституційного права. Важливо знати, що законодавцю заборонено (відповідно, що дозволено) природою суспільних відносин, що може порушити стабільність правової системи, зруйнувати умови, за яких люди можуть нормально будувати свої взаємини. Зважаючи на це, треба визначити, якою має бути діяльність, що відповідає реальним потребам учасників суспільних відносин і природі останніх. Інакше кажучи, йдеться про заборонені межі, «кордони», переступати які парламент не має права.

Автор наводить історичну парадигму підходів до зазначеного питання. Починаючи з античних філософів – Платона й Арістотеля, розрізняли поняття «суспільство» і «держава», тому в їх вченнях питання про межі діяльності законодавця як наукова проблема не ставилася.

В епоху Відродження філософ Джон Лок спирався на те, що влада законодавчого органу ніколи не може сягати далі, ніж це необхідно для загального блага.

Представник німецької класичної філософії, Ґеорґ Геґель вважав, що впливу з боку законодавця можуть бути піддані лише зовнішні сторони суспільних відносин.

Дуже ґрунтовним підходом щодо досліджуваного питання відзначився Вільгельм фон Гумбольдт. Питання про межі діяльності держави В. Гумбольдт вирішував, виходячи з аналізу її цілей. Гумбольдт – прихильник того, щоб держава в своїй діяльності не виходила за межі, які поставлені необхідністю запобігати небезпеці, що загрожує громадянам як від внутрішніх, так і від зовнішніх ворогів. Таким чином, призначення законодавця полягає в тому, щоб надати громадянам цілковиту свободу.

Підсумовуючи, автор доходить висновків, що в правовій державі законодавець не може претендувати на безконтрольну законотворчість. Завдання юридичної науки і практики конституційного права - знайти і сформулювати межі діяльності законодавця, створити соціально-політичні, організаційні та правові механізми контролю за їх дотриманням.

Посилання

1. История политических и правовых учений : учебник / отв. ред. Нерсесянц В. С. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1380635715.pdf.
2. Локк Дж. Два трактата о правлении. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Lokk_Traktaty_2.pdf
3. Кант И. К вечному миру : сборник. URL: https://tinyurl.com/kz43cye8.
4. Весь Гегель: Наука логики, Философия права, Философия истории. URL: https://tinyurl.com/ 4x5fp5k7.
5. Гумбольдт В. О пределах государственной деятельности. Челябинск : Социум, 2009. 287 с.
6. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. Москва, Прогресс, 1985. 452 с.
7. Чичерин Б. Н. История политических учений. Санкт-Петербург. Издательство РХГА, 2010. Т. 3. 784 с.
8. История политических и правовых учений : учебник / отв. ред. Нерсесянц В. С. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1380635715.pdf.
9. Радбрух Ґ. Законне неправо та надзаконне право. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/9678/09-Radbruch.pdf?sequence=1.
Опубліковано
2021-08-09