ВПЛИВ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

  • Г. І. Пігарева
Ключові слова: норма міжнародного права, господарське судочинство, Конвенція, електроне правосуддя, режим відеоконференції, інститут медіації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню у господарському судочинстві першої інстанції впливу міжнародно-правових норм, які закріплені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та рішеннях Європейського суду з прав людини. Підкреслено, що важливими факторами здійснення господарського судочинства є запровадження електронного правосуддя, інституту медіації, проведення судового засідання в режимі відеоконференції та досудове врегулювання господарських спорів

Посилання

1. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17.07.1997 р. №475/97-ВР. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/475/97%D0%B2% D1%80
2. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
3. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 № 1798-XII. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1798-12
4. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/852-15
5. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції: Закон України від 04.07.2012 № 5041-VI. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5041-17
7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням ТОВ «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення ч. 2 ст. 124 Конституції України від 09.07.2002 № 15-рп/2002. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/v015p710-02
Опубліковано
2020-05-09