Теоретико-правові засади комплаєнс-заходів суб’єктів господарювання в Україні

  • П. С. Матвєєв
  • М. Ю. Можаровський
Ключові слова: комплаєнс, комплаєнс-контроль, система комплаєнс-контролю, внутрішній контроль, «інформативно-превентивні» покажчики, оцінка ефективності комплаєнс-функцій

Анотація

У дослідженні доводиться необхідність реалізації внутрішнього контролю з метою оптимізації алеаторних наслідків діяльності суб’єктів господарювання. Пропонуються отримані в результаті компаративістичного підходу основні положення, метою яких є організація системи внутрішнього комплаєнс-контролю суб’єктів підприємницької діяльності на прикладі США та Великобританії.

Наголошується на тому, що за останні роки доволі розповсюдженим явищем є увага, яка приділяється з боку суб’єктів господарювання, що відносяться до великого бізнесу, дотриманню процедур корпоративної етики та коплаєнсу. Останній не лише покликаний забезпечувати екстериторіальні вимоги до ведення бізнесу, а й покликаний забезпечити стабільність економічних зв’язків на міжнародному рівні, а також сталість економічного розвитку в національному вимірі та good statement конкретного суб’єкта господарювання.

Зазначене підтверджується та має цілком конкретизовані статистичні дані про порушення загально визнаних у світовій практиці норм комлаєнс, що призвели до об’єктивно покладених санкцій на суб’єктів господарювання. Ці порушення абсорбувались невідповідністю різних комплаєнс-норм як об’єктивний ризик, що впливає на весь комплекс господарсько-виробничих, організаційно-господарських та внутрішньо-господарських відносин. Усе це має бути об’єктом постійної уваги і жорсткого контролю з боку управлінської ланки як топ-менеджменту, так і відповідальних за окремі напрямки діяльності компанії.

Пропонуються зміни до чинного законодавства України стосовно комплаєнс-заходів суб’єктів господарювання.

Надається характеристика комплаєнсу та окремим аспектам комплаєнс-заходів як розповсюдженій формі внутрішнього контролю. Пропонується система «інформативно-превентивних» покажчиків для кореляційного аналізу застосування комплаєнс-контролю суб’єктів господарювання.

Посилання

1. Sarbanes-Oxley Act of 2002. URL: https://legcounsel.house.gov/Comps/Sarbanes-oxley%20Act%-20Of%202002.pdf.
2. Українська Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%BD%D1%81.
3. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, затверджені Постановою Правління Національного банку від 28.03.2007 № 98. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07.
4. Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України, затверджене Постановою Правління Національного банку України 29.12.2014 № 867. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0098500-07/page// (дата звернення: 08.03.2021).
5. Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України, затверджене Постановою Правління Національного банку України 02.07.2019 № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_154#Text (дата звернення: 08.03.2021).
6. Москаленко Н.В. Теоретичні аспекти запровадження комплаєнс-контролю в Україні. Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 106–112.
7. Griffith Sean J. Corporate Governance in an Era of Compliance. William & Mary Law Review. 2016. Vol. 57. No. 6; Fordham Law Legal Studies Research Paper. № 2766661. URL: https://ssrn.com/abstract=2766661.
8. Іванов В.Б., Лаврик І.Ф. Комплаєнс як система протидії корупції та запобігання ризиків на рівні суб’єктів господарювання. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Економічні науки» : науково-технічний збірник. 2016. № 3(36). С. 80–86
9. Бабяк Н.Д., Білоцька І.А., Сатрушик Ю.В. Антикорупційний комплаєнс: основні засади і перспективи впровадження у вітчизняний корпоративний сектор. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2014. № 4(85). С. 3–9.
10. Чхутиашвили Л.В. Роль внутреннего контроля организации в эффективном ведении финансово-хозяйственной деятельности. Международный бухгалтерский учет. 2015. № 26. С. 23.
11. Гейдарова К.М., Белогина Н.С. Формы системы внутреннего контроля и проблемы его интеграции. Наука вчера, сегодня, завтра. 2017. № 5(39). С. 68.
12. International Standard on Auditing 315. URL: //https://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-isa-315-revisedidentifying-and-assessing-risks-material.
13. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.
14. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 № 2210-ІII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text.
15. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.
16. Accounting and Auditing Act of 1950. URL: https://www.gao.gov/products/091069.
17. Federal Managers Financial Integrity Act of 1982. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/financial_fmfia1982.
18. Companies Act 2006. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents.
19. Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing. URL: http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010- guidance.pdf.
20. The UK Corporate Governance Code. URL: https://www.frc.org.uk/getattachment/88bd8c45-50ea-4841-95b0-d2f4f48069a2/2018-UK-Corporate-Governance-Code-Final.PDF (дата звернення: 21.03.2021).
21. Review of the Turnbull Guidance on Internal Control. URL: //https://www.treasurers.org/ACTmedia/turnbullreview.pdf.
22. Internal controls. URL: https://www.accaglobal.com/lk/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f1/techni-cal-articles/internal-controls.html.
23. Purchase Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance. URL: https://www.coso.org/Pages/guidance.aspx.
24. Internal Control – Integrated Framework. URL: https://www.coso.org/Pages/ic.aspx.
25. Гетьман В.Г. Закон «Сарбейнса-Оксли 2002 г.» – важный инструмент, используемый в США в борьбе с мошенничеством финансовой отчетности. Международный бухгалтерский учет. 2006. № 8(92). С. 19.
26. Грачева М. Развитие британских стандартов корпоративного управления: доклад Хиггса. Управление компанией. 2004. № 6. С. 118–120.
27. Чижевская Л.В., Мирошник В.В. Проблемы организации системы внутреннего контроля в Украине с учетом передовой международной практики. Международный бухгалтерский учет. 2013. № 14(260). С. 48.
28. Минаев В.А., Кузнецов В.А. Комплаенс как правовой и организационный регулятор в сфере туризма России. Туризм: право и экономика. 2014. № 4. С. 4–6.
29. Фахретдинова А.И. Комплаенс в современной американской и западноевропейской практике. URL: https://www.sovremennoepravo.ru.
30. Якунчиков А.С. Международные стандарты в области комплаенс-контроля как инструменты координации в условиях экономической интеграции. Экономические науки. 2015. № 2. С. 62–66.
31. Теленик С.С. Щодо визначення поняття інфраструктурного комплаєнсу об’єктів критичної інфраструктури. Право і суспільство. 2020. № 2. Ч. 2. С. 222–235.
32. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/80732-10.
Опубліковано
2021-08-09