Родовий об’єкт кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

  • О. К. Марін
Ключові слова: правові блага, складова частина убезпечення від зловживань, складова частина убезпечення від перевищень, складова частина убезпечення від підкупу, складова частина убезпечення від недбалості

Анотація

У статті зазначається, що родовим об’єктом кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг, варто вважати таку субстанцію, як «правове благо» в розумінні відображеної у свідомості ідеальної цінності, «належного», що забезпечує можливості для рівноправного розвитку індивіда. Змістом «правового блага» при цьому є нормальна службова діяльність та професійна діяльність із надання публічних послуг. «Нормальність» такої діяльності складається із двох аспектів: унормованості та властивості, яка, як оціночна категорія, містить у собі такі складові частини:

1) службова діяльність та професійна діяльність із надання публічних послуг здійснюється виключно на виконання функцій юридичної особи, органу державної влади чи місцевого самоврядування або ж завдань професійної діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг та в їх інтересах, в інтересах того, хто доручив, наділив спеціального суб’єкта додатковими можливостями (складова частина убезпечення від зловживань);

2) службова діяльність та професійна діяльність із надання публічних послуг здійснюється виключно в межах спеціальної правоздатності – службова особа або особа, яка професійно надає публічні послуги, може діяти лише в межах та у спосіб, передбачений його спеціальним статусом (складова частина убезпечення від перевищень);

3) службова діяльність та професійна діяльність із надання публічних послуг здійснюється виключно за встановлену законом, положенням, наказом або договором плату, сума якої визначається характером виконуваної роботи, є адекватною такій роботі та офіційною, такою, що підлягає облікові та оподаткуванню (складова частина убезпечення від підкупу);

4) службова діяльність та професійна діяльність із надання публічних послуг здійснюється відповідними особами сумлінно та належно (складова частина убезпечення від недбалості).

Посилання

1. Михайленко Д.Г. Поняття та структура об’єкта злочинів у сфері службової діяльності. Актуальні проблеми держави і права. 2013. Вип. 67. С. 521–531.
2. Кримінальне право (Особлива частина) : підручник / За редакцією О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. Т. 2. Луганськ : Видавництво Елтон-2, 2012. С. 394.
3. Тютюгін В.І., Гродецький Ю.В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг: загальна характеристика. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 1(4). С. 272–295.
4. Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві : монографія. Харків : Право, 2016. 256 с.
5. Акулова Н.В. Загальна характеристика злочинів, передбачених розділом XVII Особливої частини Кримінального кодексу України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. № 8. Том 2. С. 115–117.
6. Гора Р.М. Кримінальна відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми : дис. ... к. ю. н. Харків : Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАН України, 2019. 208 с.
7. Желік М.Б. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди: кримінально-правова характеристика : дис. к. ю. н. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2018. 258 с.
8. Андрієшин В.В. Структуризація об’єктів злочинів, які вчиняються службовими особами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2019. № 42. Том 2. С. 110–114.
9. Гураленко Н. Деякі аспекти проблематики антиномій права. Юридична Україна. 2012. № 12. С. 9–13.
10. Уголовное право ФРГ как социальный институт. А.Э. Жалинский. Избранные труды. Том. 3. Уголовная политология. Сравнительное и международное право. Москва : Высшая школа экономики, 2015. 454 с.
11. Фристер Гельмут Уголовное право Германии. Общая часть : пер. с нем. 5 изд. Москва : Инфотропик Медиа, 2013. 712 с.
12. Академічний тлумачний словник української мови. URL : http://sum.in.ua/s/normaljnyj.
13. Квициния А.К. Должностные преступления. Москва : Российское право, 1992. 224 с.
14. Про державну службу : Закону України від 10.12.2015 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19/conv#Text.
Опубліковано
2021-08-09