Значення державного кордону для забезпечення правопорядку в Україні

  • Ю. Б. Курилюк
Ключові слова: правопорядок, прикордонна безпека, державний кордон

Анотація

У статті наведено аргументи на підтримку позиції, згідно з якою державний кордон є першоосновою та цінністю правопорядку будь-якої держави, а відсутність державних кордонів утворює передумови для руйнування правопорядку як ззовні – шляхом безперешкодного поширення на територію держави тих негативних процесів, що безпосередньо впливають на упорядковані внутрішньодержавні відносини (нелегальна міграція, контрабанда наркотичних засобів тощо), так і зсередини – через безперешкодне незаконне переміщення людських ресурсів, культурних, матеріальних та інших позитивних надбань суспільства поза межі держави (контрабанда культурних цінностей, торгівля людьми тощо). Визначено, що відсутність належного правопорядку негативно позначається на ефективності системи охорони державного кордону, призводить до нехтування правовими основами прикордонної безпеки держави, постійних незаконних перетинань державного кордону чи руйнування інших упорядкованих внутрішньодержавних відносин у прикордонній сфері. Територіальне верховенство означає повну та виключну владу держави в межах власної території. Така влада здійснюється цілою системою державних органів. Саме ці органи мають зменшити вразливість (хаос і безладдя) неконтрольованого кордону, щоб поліпшити якість життя мешканців і законних підприємств і зменшити ризик для економічної життєздатності країни. Шлях для досягнення цього полягає в тому, що єдиний спосіб увійти до України – це через законні канали, а ті, хто порушує законодавство про державний кордон, обов’язково були би за це покарані. Державний кордон покликаний бути певним бар’єром для будь-яких загроз жителям відповідної держави, відтак нерозривно пов’язаний із поняттям національної безпеки, що мають забезпечувати ефективні органи правопорядку відповідного державного апарату.

Посилання

1. Андрушко О.В., Письменний Д.П. Дізнання в органах прикордонної служби України : монографія. Одеса : Фенікс, 2009. 204 с.
2. Територія і кордони у міжнародному праві : навч. посіб. / Ю.А. Дем’янюк, О.В. Діденко, Д.А. Купрієнко та ін. Хмельницький : НАДПСУ, 2014. 232 с.
3. Березенко В.В. Правовий режим державного кордону України: конституційно-правові аспекти регулювання та захисту : дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. Київ, 2017. 235 с.
4. Державна територія і державний кордон : навч. посіб. / Д.А. Купрієнко, Ю.А. Дем’янюк, О.В. Діденко. Хмельницький : НАДПСУ, 2014. 256 с.
5. Машков А.Д. Теорія держави і права : підруч. Київ : Дакор, 2014. 492 с.
6. Філіппов С.О. Протидія транскордонній злочинності: глобальний контекст і реалії України : монографія. Одеса : Фенікс, 2019. 452 с.
7. Дмитриева С.И. Лимология : уч. пос. Воронеж : ИПЦ «ВГУ», 2008. 112 с.
8. Міжнародне публічне право : підручник / за ред. В.М. Репецького. 2-ге вид., стер. Київ : Знання, 2012. 437 с.
9. Енциклопедія міжнародного права / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін. Т. 1. А–Д. Київ : Академперіодика, 2014. 920 с.
10. Цимбалістий Т.О. Державний кордон України: конституційно-правовий статус : навч. посіб. Хмельницький : НАПВУ, 2000. 204 с.
11. Камінська Н.В., Клочков Б.І. Проблеми концептуального визначення поняття державних кордонів у сучасній юридичній науці. Юридичний вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 2(10). С. 16–27.
12. Шкабаро В.М. Типологія функцій державного кордону: аналіз існуючих досліджень. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 82–85.
13. Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права. Київ : К.І.С., 2015. 712 с.
14. Транскордонні території України (проблеми розвитку) : монографія. Київ : Укрархбудінформ, 1999. 265 с.
15. Безпалова О.І. Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : монографія. Харків : ХНУВС, 2014. 544 с.
16. Чумак В.В. Державний кордон як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Право і безпека. 2011. № 1(38). С. 93–96.
17. Клименко Б.М. Государственные границы – проблема мира. Москва : Междунар. отнош., 1964. 138 с.
18. Чуваков О.А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики. Одеса : Фенікс, 2017. 362 с.
19. Крижановський А.Ф. Правопорядок у суспільно-правничих контекстах: спроба системного бачення. Актуальні питання реформування правової системи України: матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 1-2 червня 2007 р.). Т. 1. Луцьк : Вежа, 2007. С. 61–66.
20. Кузнецов И.А. Теория государства и права. Волгоград : ВАГС, 2005. 228 с.
21. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. Москва : Юрайт-М, 2002. 432 с.
22. Туманов Г.А. Теоретические проблемы научной организации управления в органах внутренних дел : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02. Москва, 1974. 32 с.
23. Kelsen H. The Concept of the Legal Order. American Journal of Jurisprudence. 1982. Vol. 27. No 1. P. 64–84.
24. Курилюк Ю.Б. Державний кордон і правопорядок (законодавство, теорія, практика) : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2020. 446 с.
25. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані / за ред. О.В. Козаченка, Є.Л. Стрельцова. Миколаїв : Іліон, 2016. 768 с.
Опубліковано
2021-08-09