Історичний аспект виникнення та розвитку відповідальності за статеві злочини щодо неповнолітніх осіб

  • О. Л. Іванова
Ключові слова: держава, неповнолітні, статеві злочини, відповідальність, захист, захист прав та інтересів

Анотація

Статтю присвячено аналізу історичних тенденцій щодо розвитку вітчизняного законодавства та кримінальної відповідальності за статеві зносини з особами, які не досягли статевої зрілості. Розв’язання проблеми захисту неповнолітніх від сексуальних злочинів і посягання на їхню честь і гідність неможливе без звернення до історично-правових аспектів. Ретельне вивчення історії розвитку кримінальної відповідальності за статеві злочини проти неповнолітніх дає нам змогу виявити, який є рівень розвитку відповідальності, та зрозуміти, які існують перспективи щодо вдосконалення законодавства з цього питання. Історичний розвиток законодавства стосовно статевих злочинів може сягати в далеке минуле, коли відповідальність за такі злочини регулювалася переважно законами церкви. Тому будь-яка держава, яка існувала або проходила стадію розвитку за той час, мала свої законодавчі акти, що регулювали ту чи іншу сферу життя суспільства. Закони з часом проходять багато стадій удосконалення, тому якщо сьогодні порівняти будь-який нормативно правовий акт сучасності, можливо знайти в ньому багато різних аспектів щодо захисту неповнолітніх від різних посягань на їхню честь і гідність. Історичний етап існування людства на той час характеризувався різними особливостями та мав багато заборон, які стосувалися злочинів щодо неповнолітніх. Тому врегулюванню сексуального життя суспільства відводилась не останнє місце з боку законодавців того часу. Правники розуміли важливість таких питань, як захист неповнолітніх осіб від посягання на їхню статеву свободу та статеву недоторканність, для розвитку надалі стабільного та сучасного суспільства. Діти є майбутнім будь-якої держави, і від того, як відбувається їх захист на різних сферах їхнього життя, залежить розвиток сучасного законодавства. Тому історичний розвиток українського законодавства щодо злочинів, які було скоєно з неповнолітніми, має характерні суперечки щодо ставлення держави до відповідальності за такі злочини. Історичний аналіз норм стосовно статевих злочинів показав, що вітчизняне законодавство на різних етапах свого зародження виділяло такі злочини в окремий інститут.

Посилання

1. Гусева О.Н. Педофильная виктимизация и виктимологическая профилактика педофильных преступлений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Всероссийский научный исследовательский институт МВД. Москва, 2011. 245с.
2. Исаев Н.А. Сравнительно-исторический аспект половых преступлений. История развития уголовного права и ее значение для современности : материал V международ. наук.-прак. конф., м. Москва 26-27 мая 2005 г. Москва, 2006. С. 141-146.
3. Ивик О. И. История сексуальных запретов и преступлений. URL: http://www.e-reading.ws/chapter.php/1010180/5/Ivik_-_Istoriya_seksualnuh_zapretov_i_predpisansy.html.
4. Плухарт А.П. Морали: Сочинение. навч. пособ. Харьков : Фолио, Харьков 1999. 120 с.
5. Синєокий О.В. Психолого-правові проблеми кримінальної сексопатології. Вступ до криміноперверсології : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 2009. 360 с.
6. Чистяков О.И. Российское законодательство Х–ХХ веков: учеб пособ Москва: 1984. 432 с.
7. Люблинский П.И. Преступления в области половых отношений: монография. Москва. 1925. 249 с.
8. Гоноренко О.А. Пудовочкин Ю.Е. Защита несовершеннолетних от сексуального совращения и сексуальной эксплуатации: уголовно правовые проблемы. Учеб. пособ. Ставрополь. 2003. 45 с.
9. Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики): практ. порад. Одеса: 2018. 92 с.
10. Чугуніков І.І. Система статевих злочинів за кримінальним законодавством України: проблеми вдосконалення. Сучасне право України: наукові нарими: монографія. Одеса: 2017. 400 с.
11. История развития законодательства об ответственности за половые преступления. URL: http: //www.studylaw.narod.ru\kursup3/kursup3_6_1.
12. Дьяченко А.П. Кримінально-правова охорона прав громадян в сфері сексуальних відносин: навч. посіб. Запоріжжя: 1995. 100 с.
13. Холод О.П. Поняття, спільні ознаки та класифікація злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи: навч. посіб. Київ: 2015. 135 с.
14. Рожко Т.А. Деякі питання кримінально-правової класифікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності : навч. посіб. Київ, 2016. 56 с.
Опубліковано
2021-08-09