Методологічний підхід як інструмент пізнання права

  • Є. В. Білозьоров
Ключові слова: методологічний інструментарій, методологічні підходи, методологія сучасних юридичних досліджень, наукова парадигма, юридична наука

Анотація

У статті автор охарактеризовує ключові методологічні (дослідницькі) підходи, які використовуються в сучасних юридичних дослідженнях. Зазначається, що особливістю юридичної науки порівняно з іншими гуманітарними науками є те, що вона має прикладний характер, покликана обслуговувати практичні потреби правого регулювання суспільних відносин, сприяти вдосконаленню чинного законодавства та юридичної практики.

У дослідженні уточнено, що ефективне розв’язання проблем демократичної трансформації українського суспільства, зокрема формування соціальної правової держави, національної системи права і законодавства, об’єктивно зумовило зростання ролі правознавства, яке повинно стати основним інтелектуальним чинником забезпечення державно-правових процесів в Україні. Обґрунтовано, що для всебічного дослідження предмету пізнання, з’ясування його сутності, якісних характеристик, динаміки розвитку в усій різноманітності об’єктивної реальності, її закономірних та випадкових проявів, властивістю ефективно і швидко реагувати на зміни у сучасному швидкоплинному житті, юридична наука повинна розвивати й удосконалювати систему методологічних підходів своїх досліджень. Очевидно, що ця система у сукупності з іншими спеціальними засобами і прийомами пізнання державно-правових явищ є складним утворенням, що формує дослідницький інструментарій юридичної науки – її методологію.

Дослідником визначено, що методологічні підходи є визначальною за евристичним потенціалом складовою (рівнем) методології дослідження державно-правових явищ сучасності. Методологічні (дослідницькі) підходи безпосередньо залежать від наукових парадигм і здебільшого є результатом їх використання, крім того, цей вплив здійснюється не лише за допомогою ідеалів, норм, правил, але й їх предметних положень. Вони об’єднують різноманітні методи, певним чином пов’язаних між собою, серед яких один або кілька є основними, а всі інші підпорядковуються їм та мають допоміжний характер.

Автор узагальнив, що на сучасному етапі розвитку юридичної науки уявляється за доцільне використовувати не окремо взятий підхід до дослідження правової дійсності, а їх певну сукупність, що сприятиме вирішенню різнопланових дослідницьких проблем і практичних завдань щодо формування в Україні сучасної демократичної, соціальної та правової держави.

Посилання

1. Демидов А.И. О методологической ситуации в правоведении. Правоведение. 2001. № 4. С. 14–22.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підруч. Харків : Консум, 2006. 656 с.
3. Бабкін В.Д., Шемшученко Ю.С. Юридична наука України на сучасному етапі. Правова держава. 2005. Вип. 16. С. 5–9.
4. Кельман М.С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2013. 35 с.
5. Обротов Ю.М. Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01. Одеса, 2003. 379 с.
6. Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології : монографія. Київ : Юридична думка, 2008. 336 с.
7. Фальковський А. Методологія сучасної юриспруденції: аксіологічні та антропологічні засади. Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. круглого столу (м. Львів, 3–5 груд. 2010 р.). Львів : Галицький друкар, 2010. С. 634–644.
8. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика : философские, теоретические и методологические проблемы : монография. Киев : Знання, 2005. 334 с.
9. Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві : антрополого-комунікативний підхід до аналізу : монографія. Київ : Юридична думка, 2011. 384 с.
10. Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки : монография. Екатеринбург : Изд-во Гуманитар. ун-та, 2001. 265 с.
11. Скакун О.Ф. Методологічний підхід і метод у порівняльному правознавстві : їхнє співвідношення. Про українське право. 2009. Час. IV. С. 210–219.
12. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності) : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 495 с.
13. Сердюк І.А. Інтерпретація поняття «методологічний підхід» у сучасній правничій науці. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4. С. 52–58.
14. Білозьоров Є.В. Місце та роль діяльнісного підходу в юридичній науці. Тринадцяті юридичні читання. Українська державність : крізь призму часу (до 100 річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наукової конференції (м. Київ, 24–25 травня 2018 р.). Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 125–128.
Опубліковано
2021-08-09