Відносини з делегування повноважень як складник предмета адміністративного права

  • О. І. Бедний
Ключові слова: адміністративне право, предмет адміністративного права, органи публічної влади, суспільні відносини, делегування повноважень, децентралізація

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та практичні засади делегування повноважень щодо публічного адміністрування, а також їх адміністративно-правове регулювання. Встановлено, що під час переосмислення суспільного призначення адміністративного права відповідні суспільні відносини розглядаються більшістю дослідників як елемент предмету цієї галузі. Ці відносини є допоміжними щодо відносин, які опосередковують публічне адміністрування: публічно-управлінських та публічно-сервісних.

Взято до уваги, що в Україні з початку 90-х років ХХ століття були зроблені значні кроки щодо деконцентрації та децентралізації публічних адміністративних функцій. Це стосується делегування повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування (виконавчим органам місцевих рад), а також делегування повноважень обласних та районних рад відповідним місцевим державним адміністраціям. Визначено проблеми адміністративно-правового регулювання делегування повноважень, пов’язані, зокрема, з відсутністю основоположного законодавчого акта, який упорядковує відповідні питання. Запропоновані перспективні сфери, у яких може здійснюватися делегування повноважень щодо публічного адміністрування приватним (недержавним) суб’єктам.

Охарактеризовано види суспільних відносин щодо делегування повноважень, які можна розглядати в контексті предмету адміністративного права: 1) основне відношення з делегування повноважень; 2) відносини щодо матеріально-технічного, інформаційного, фінансового та іншого ресурсного забезпечення делегування повноважень; 3) відносини щодо контролю суб’єкта делегування та громадянського суспільства за реалізацією делегованих повноважень; 4) відносини щодо захисту інформації під час реалізації делегованих повноважень.

Зроблено висновок, що відносини з делегування повноважень щодо публічного адміністрування як складова частина предмету адміністративного права створюють умови для підвищення ефективності реалізації відповідних повноважень із метою забезпечення здійснення публічно-адміністративної діяльності та реалізації інших функцій органів публічної влади.

Посилання

1. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник. Харьков : Эспада, 2005. 840 с.
2. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : у двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). Київ : Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.
3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : Курс лекций. 3-е изд., доп. Москва : Изд-во ОМЕГА-Л, 2005. 584 с.
4. Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Адміністративне право України : навчальний посібник. 5-е вид., перероб. і доп. Одеса : Фенікс, 2011. 400 с.
5. Теория компетенции / Ю.А. Тихомиров. Москва : Изд-во Тихомирова М.Ю., 2001. 355 с.
6. Тимощук В.П. Адміністративні послуги: проблеми теорії, законодавства і практики в Україні. Адміністративне право і процес. 2014. № 3(9). Ювілейний. С. 104–120.
7. Карабін Т.О. Розподіл повноважень публічної адміністрації : монографія. Ужгород : Ґражда, 2016. 220 с.
8. Галіцина Н.В. Основні положення теорії делегування повноважень у сфері соціальної політики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2015. Випуск 35. Частина ІІ. Том 2. С. 80–85.
9. Штобер, Рольф. Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок = Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht. Grundlagen des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwaltungsrechts, des Weltwirtschafts und Binnenmarktrechts; пер. с нем. Москва : Волтерс Клувер, 2008. 400 с.
10. Тулик І.І. Конституційно-правові засади делегування повноважень як форма взаємодії органів публічної влади : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Ужгород, 2016. 223 с.
11. Про порядок делегування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування : Проект Закону України від 01.02.2008 р. № 1472. URL : http://zakon.rada.gov.ua.
12. Конституція України від 28.06.1996 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua.
Опубліковано
2021-08-09