Особливості цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб у законодавстві України

  • А. В. Баранкевич
Ключові слова: правовий статус, цивільно-правовий статус, неповнолітня особа, елементи цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб, правоздатність, дієздатність, недоліки дієздатності

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення поняття «правовий статус» у теорії права, розуміння «правового статусу фізичної особи» в теорії права та цивільному праві, комплексний характер такого. Визначено зміст поняття та елементи цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб з урахуванням концептуальних підходів, розроблених як у загальній теорії права, так і безпосередньо у цивілістиці.

Здійснено системний аналіз норми Цивільного кодексу України, яким визначено цивільно-правовий статус як фізичних осіб, так і неповнолітніх осіб в цивільному праві.

У статті досліджено особливості складових елементів цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб як учасників цивільних правовідносин. Розглянуто зміст правоздатності та дієздатності неповнолітніх осіб як елементів цивільно-правового статусу неповнолітньої особи.

Вказано, що визначальною характеристикою цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб є те, що наявність окремих прав та межі самостійного їх здійснення залежать від досягнення певного віку. Вікові цензи встановлено для відмежування правовідносин, в яких неповнолітні особи можуть бути самостійними учасниками, від тих, де участь неповнолітніх осіб хоч і можлива, однак потребує доповнення правосуб’єктністю інших повнолітніх осіб.

Зазначено, що період неповноліття встановлюється законодавцем з урахуванням фізичних і психічних можливостей особи формувати, висловлювати і здійснювати персоніфіковану волю. Потенційний обсяг цивільних прав і обов’язків неповнолітніх осіб, механізм реалізації таких залежить від теоретичного обґрунтування та юридичного закріплення правоздатності та дієздатності неповнолітніх осіб.

До суттєвих ознак цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб віднесені динамічність, обмеженість чіткими віковими рамками, комплексність, а також особливі умови правового захисту, способи адаптації загальних норм цивільного права. Особливістю цивільно-правового статусу неповнолітніх осіб є відсутність абсолютної самостійності та юридичної незалежності, тобто необхідне доповнення цивільно-правового статусу неповнолітньої особи цивільною та іншою правоздатністю, дієздатністю та деліктоздатністю повнолітніх осіб – батьків (усиновителів), опікунів або ж піклувальників.

Посилання

1. Котюк В.О. Теорія права: курс лекцій : навч. посібник для юрид. фак. вузів. Київ : Вентурі, 1996. 208 с.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків : Консум, 2001. 656 с.
3. Бірюков І.А., Заїка Ю.О. Цивільне право України. Загальна частина : навчальний посібник. Київ : КНТ, 2006. 480 с.
4. Харитонов Є., Харитонова О. Проблеми визначення а характеристики засад статусу фізичної особи у цивільному законодавстві України. Приватне право. Київ, 2013. № 1. С. 106–117.
5. Сімейний кодекс : Закон від 10.01.2002 №2947-ІІІ // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата звернення: 28.03.2021).
6. Цивільний кодекс : Закон від 16.01.2003 №435-ІV // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 28.03.2021).
7. Рубанчук Г.С. Недолік цивільної дієздатності фізичної особи: поняття, види. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : «Економіка і право». 2014. Вип. 26. С. 154–161. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2014_26_25 С. 160.
8. Січевлюк В.А. Еволюція категорії «правова суб’єктність» (теоретико-прикладні засади) : монографія. Київ : Вид-во «Юридична думка», 2020. 462 с.
9. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України : в 2 т. / за ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. Київ : Юрінком Інтер, 2005. Том І. 832 с.
Опубліковано
2021-08-09