ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

  • Д. В. Наумов
Ключові слова: соціальний діалог, суб’єкти соціального діалогу, організації роботодавців, професійні профспілки, органи виконавчої влади

Анотація

У статті досліджено правовий статус суб’єктів соціального діалогу у сфері праці на територіальному рівні. Визначено проблемні аспекти створення та діяльності професійних спілок, розкрито питання участі органів державної влади та місцевого самоврядування на територіальному рівні соціального діалогу. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення норм трудового законодавства України, які регулюють проведення соціального діалогу.

Посилання

1. Про соціальний діалог в України: Закон України від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст.397.
3. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22 червня 2012 року № 5026-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 22. – Ст. 216.
4. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31. – Ст. 263.
5. Конвенція МОП №87 про свободу асоціації та захист права на організацію 1948 року // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1919-1964. Т.1. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999. – С.434-438.
6. Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статей 5, 6, 7, 8, 9, 10 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» [Електронний ре-
сурс] / Ухвала Конституційного Суду України від 27 грудня 2011 року № 67-у/2011. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v067u710-11
7. Чанишева Г. І. Профспілки, їх об’єднання як суб’єкти колективних трудових правовідносин. / Г.І. Чанишева. // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. – Одеса : Юридична література, 2013. – Т. 13. – С. 185-193.
8. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20. – Ст. 190.
9. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №38. – Ст. 385.
10. Про місцеві органи виконавчої влади: проект Закону України від 2 березня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%9B%D0%9C%D0%9B%D0%A79WAB6F
11. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170.
12. Перелік територіальних угод, зареєстрованих в Мінсоцполітики [Електронний ресурс]. // Офіційний веб-портал Міністерства соціальної політики України. – Режим доступу: http://www.msp.gov.ua/timeline/Dovidki-toshcho.html
13. Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 563 // Офіційний вісник України. – 2011. – №41. – Ст. 84.
Опубліковано
2020-05-09