ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

  • Д. І. Горбатова
Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, органи виконавчої влади, охорона здоров’я, Міністерство охорони здоров’я України, Національна служба здоров’я України

Анотація

Статтю присвячено діяльності органів виконавчої влади щодо реалізації права на охорону здо-
ров’я. Основна увагу в статті приділено функціям та повноваженням Кабінету Міністрів України, Мі-
ністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоров’я України у здійсненні медичного
реформування. Зроблено висновок, що на сьогоднішній час діяльність органів виконавчої влади має
відбуватись узгоджено та послідовно шляхом надання громадянам якісних медичних послуг й здійс-
нення інших заходів, які направлені на удосконалення сфери охорони здоров’я.

Посилання

1. Конституція Украіни від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/254к/96-вр
2. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными правами граж-
дан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Екатеринбург, 1994. 43 с.
3. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України : Постанова
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
267-2015-п
4. Про утворення Національної служби здоров’я України : Постанова Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2017 р. № 1101 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-п
5. Пунда О.О. Поняття та зміст права на здоров’я. Вісник Хмельницького інституту
регіонального управління та права. 2003. № 3–4 (7–8). С. 79–84
Опубліковано
2019-12-19