Справедливість як основоположний принцип права

  • Н. В. Шелевер ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Ключові слова: справедливість, принципи права, суд, суддя, моральна категорія, правова категорія

Анотація

Справедливість – це основоположний принцип, який цікавить теоретиків права та юристів-практиків. Питання справедливості досліджується як філософами, так і юристами. У своїй статті автор досліджує місце та значення справедливості у системі принципів права. Справедливість – загальноправовий принцип, про який писали у своїх працях Аристотель, В. Нерсесянц. Право пов’язане зі справедливістю. Це дві категорії, які взаємно доповнюють одна одну. У змісті права закладена справедливість. Закон повинен бути справедливим, оскільки це є критерієм його легітимності. Справедливість – це і моральна категорія. Мораль є витоком принципу справедливості. Розглядають справедливість і як філософсько-етичну категорію, і як правову категорію. Справедливість динамічна. Вона містить у собі елементи несправедливості, але це залежить від правових, економічних, політичних та інших відносин. Часто справедливість ототожнюють з рівністю. Про це йдеться і в Загальній декларації прав людини. Справедливість має досить важливе значення в юридичній практиці. Питання «справедливо-несправедливо» є болючим для українців. Прикладом є ринок української землі, націоналізація ПАТ КБ «Приватбанк», несправедливі заробітні плати в Україні. Проблемним питанням на практиці є те, що у випадку, коли правова норма не відповідає принципу справедливості, держава має можливість реалізувати несправедливі правові норми, застосовуючи державний примус. У такому випадку права та свободи людини не захищаються. Часто на практиці до принципу справедливості ставляться досить формально. Суди загальної юрисдикції повинні активно реалізовувати даний принцип при здійсненні правосуддя. Так, Конституційний Суд України часто посилається у своїх рішеннях на принцип справедливості. Вимогою справедливості є однакове застосування закону до осіб, які знаходяться в однакових ситуаціях і диференційованого – до суб’єктів, які знаходяться в різних ситуаціях. Справедливістю часто спекулюють. Усі закони та судові рішення повинні бути справедливими. В іншому випадку вони не сприймаються в суспільстві, і це призводить до правового нігілізму. Принцип справедливості – це основоположний принцип для всіх галузей права. Справедливість стоїть на п’єдесталі принципів права. Тому під час вирішення конкретної проблеми юристи мають діяти справедливо, відповідно до вимог права.

Біографія автора

Н. В. Шелевер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 

Посилання

Бабич І.Г. Визначення місця принципу справедливості в сучасній системі принципів права.

Актуальні проблеми держави і права. С. 191–197.

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 року. Офіційний вісник України. 2008.

№ 93. Ст. 3103.

Аристотель. Большая этика. Соч. в 4 т.: пер. с древнегр. Т 4. Москва : Мысль, 1983. 830 с.

Мартышин О. Справедливость и право. URL : http://journal.zakon.kz. (дата звернення:

12.2020).

Юнусов А.А., Юнусов М.А., Водопьянова М.В. Методология принципа справедливости в праве.

Алтайский юридический вестник. 2018. № 1(21). С. 52–55.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) № 15-рп/2004 від

11.2004 року. URL : http://ccu.gov.ua/docssearch?tid=504&date_filter%5Bvalue%5D%5Bdate%

D=&body_value=&field_textindex_value=&field_speaker_value= (дата звернення: 07.12.2020).

Головченко О. Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині.

URL : http://veche.kiev.ua/journal/3334/ (дата звернення: 10.12.2020).

Опубліковано
2021-04-29