Фільтри касаційної скарги в дії

ефективність механізму

  • Н. В. Ткачук Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: касаційна скарга, фільтри, адміністративне судочинство, допустимість, суд касаційної інстанції

Анотація

Виконання державою обов’язку щодо гарантування остаточності, обов’язковості та стабільності судового рішення можливе шляхом встановлення в законодавстві виняткових підстав для касаційного оскарження. Гарантоване Конституцією України право на судовий захист передбачає створення державою необхідних умов для ефективного і справедливого розгляду справи саме в суді першої інстанції. Допущені судом першої інстанції помилки повинні усуватися судом другої (апеляційної) інстанції в процедурах, найбільш приближених до провадження в суді першої інстанції. Касаційний перегляд судових рішень, що набрали законної сили, як додатковий спосіб забезпечення правосудності судових рішень, має на увазі можливість його використання лише у випадку, коли заінтересованою особою були вичерпані всі звичайні (ординарні) способи оскарження судового рішення до набрання ним законної сили. Фільтри касаційного перегляду – це обов’язковий елемент самообмеження юрисдикції Верховного Суду, який дозволяє відмежувати суд касаційної інстанції як екстраординарну стадію процесу від ординарної (звичайної) процесуальної діяльності. Вбачаємо ускладнення в застосуванні норм про касаційні фільтри під час визначення підстав для касаційного оскарження, зокрема розглядаючи касаційну скаргу на предмет її допустимості, у судді відсутні матеріали справи, у зв’язку із чим можливість правильної оцінки викладених у скарзі доводів у судді може бути відсутня. Запроваджені касаційні фільтри передбачають постійну роботу із рішеннями Верховного Суду, їх систематичним дослідженням, виокремленням із них правових висновків і позицій, однак в Україні відсутня офіційна систематизація правових висновків Верховного Суду, у зв’язку з чим єдиним джерелом рішень суду касаційної інстанції є Єдиний державний реєстр судових рішень, параметри використання якого взагалі не адаптовані під потреби швидкого пошуку правових висновків. Іншою проблемою в процесі створення в Україні касаційного суду як суду права є нестабільність, часта змінюваність законодавства, що призводить до нестабільності судової практики та необхідності прийняття Верховним Судом рішень про відступлення від власних правових висновків. Отже, можемо дійти висновку, що запровадження нових касаційних фільтрів загалом є позитивним явищем та відповідає практиці зарубіжних країн, однак наявність у відповідних нормах, що визначають касаційні фільтри, оціночних понять, відсутність чітких формулювань, незмінність процедури розгляду справ судом першої та апеляційної інстанції може стати істотною перешкодою на шляху досягнення мети – побудови суду права на базі касаційної інстанції.

Біографія автора

Н. В. Ткачук, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри адміністративного права та процесу 

Посилання

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Пономарьов проти України»

(заява № 3236/03) від 03.04.2008 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_434#Text (дата

звернення 05.01.2021).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі у справі «Зубац проти Хорватії» (Zubac

v. Croatia; заява 40160/12) від 05.04.2018 р. URL : https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/

pdf?library=ECHR&id=001-184798&filename=CASE%20OF%20ZUBAC%20v.%20CROATIA%

-%20%5BUkrainian%20Translation%5D%20by%20OSCE%20Ukraine%20%20%20%20.pdf (дата

звернення 05.01.2021).

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 –

роки : Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/276/2015#top (дата звернення 05.01.2021).

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». URL : https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=57209&

pf35401=366464 (дата звернення 05.01.2021).

Луспеник Д. Касаційні фільтри у цивільних справах: проблемні питання судового правотлумачення та правозастосування. Судово-юридична газета. Київ, 15.06.2020 р. URL :

https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/954084/ (дата звернення 05.01.2021).

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. URL :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення 05.01.2021).

Про надмірне навантаження, касаційні фільтри та судову реформу судді ВС говорили з іноземними колегами. URL : https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/820302/ (дата звернення 05.01.2021).

Опубліковано
2021-04-29