Апеляційне та касаційне оскарження адміністративних справ незначної складності (малозначність справ) .

  • Л. В. Серватюк Національна академія Служби безпеки України
  • Ю. А. Кучер
Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративна справа, справи незначної складності, малозначність справ в адміністративному судочинстві, право на апеляційне й касаційне оскарження

Анотація

У статті здійснено аналіз змісту поняття справа незначної складності (малозначна справа) в адміністративному судочинстві України. Зроблена спроба визначити сутність поняття «малозначна справа» в розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, а також з’ясувати місце малозначних справ серед усіх категорій справ, що розглядаються в порядку адміністративного судочинства. Звертається увага на те, що п. 20 ч. 1 ст. 4 КАС є єдиною нормою, де використовується термін «малозначна справа». Далі КАС використовує поняття «справа незначної складності», «спрощене позовне провадження», «інші справи, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи» тощо. Відповідно до чинного законодавства касаційний перегляд малозначних справ не передбачено. Однак Верховний суд може прийняти малозначну справу до розгляду за наявності таких умов: якщо касаційна скарга стосується питання, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовної практики; якщо особа, яка подає касаційну скаргу, позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, під час розгляду іншої справи; якщо справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу або суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково. Розглянуто особливості реалізації права на апеляційне та касаційне оскарження малозначних справ в адміністративному судочинстві України у світлі нововведень законодавства України, вітчизняної судової практики та практики Європейського суду з прав людини. Системний аналіз положень статті дає підстави для таких висновків: суд має право віднести справу до категорії малозначних за результатами оцінки характеру спірних правовідносин, предмету доказування, складу учасників та інших обставин, крім випадків, передбачених частиною четвертою ст. 12 КАС України; для застосування касаційного фільтра не обов’язковим є визнання судом першої інстанції справи малозначною. Достатньо, щоб вона підпадала під ознаки малозначної, установлені законом; запровадження касаційних фільтрів відповідає принципу правової визначеності, на необхідність дотримання якого у своїх рішеннях вказує Європейський суд із прав людини.

Біографія автора

Л. В. Серватюк, Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Посилання

Конституція України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 /96.

Качур І.А. Законодавча класифікація адміністративних справ в адміністративному судочинстві

України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 2. С. 27–33.

URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_2_6.

Кучер Ю. Малозначність справ адміністративної юрисдикції. Вісник Національної

академії Державної прикордонної служби України Серія: юридичні науки 2018 № 7. URL :

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&

P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnadpcurn_2018_2_13.pdf.

Ізарова І.О. Реформи цивільного процесуального законодавства в незалежній Україні:

–2017. Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства.

Київ, 2017. C. 18.

Ухвала Верховного Суду від 30 січня 2020 року, справа № 140/1935/19. URL :

http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=87297233&red.

Шишка Юлія Найбільше шансів на касаційний перегляд мають малозначні адміністративні справи, найменше — господарські Закон і бізнес 10.08–21.08.2019. URL : https://zib.com.ua/ua/

-naybilshe_shansiv_na_kasaciyniy_pereglyad_ mayut_maloznachni_html.

Електронні петиції / Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL :

https://petition.president.gov.ua/petition/61032.

Опубліковано
2021-04-29