Обґрунтування ідей індивідуалізму в німецькій класичній філософії права

  • П. Б. Пилипишин Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Ключові слова: індивідуалізм, індивід, раціоналізм, рівність, гідність, свобода, відповідальність, німецька класична філософія

Анотація

У статті робиться спроба пошуку індивідуалістичних ідей у німецькій класичній філософії, яка є своєрідним підсумком філософсько-правової думки Нового часу та являє собою велику і найбільш впливову західноєвропейську течію. Найбільш відомими представниками цієї течії вважаються: І. Кант, Г. Гегель, І. Фіхте, Л. Фейєрбах, Ф. Шеллінг. Ці мислителі по-новому репрезентували багато світових, філософсько-правових проблем, у тому числі індивідуалістичних, адже відбулася переорієнтація з аналізу природу до дослідження людини. До цього часу індивідуалістичні проблеми не змогли вирішити ні емпіризм, ні раціоналізм, ні просвітництво, а тому саме з історії німецької класичної філософії починається вивчення людини, коли представники цієї філософії вперше усвідомили, що людина живе не у світі природи, а у світі культури. Встановлено, що німецька класична філософія до аналізу взаємозв’язку людини і світу підходить якісно по-новому, розглядаючи людину, перш за все, як внутрішньо активну істоту, що впливає на світ і конструює його. Людина здатна до раціонального пізнання, а отже, вище світу природи і всього буття – така установка визначала духовну ментальність німецької класичної філософії. Виявлено риси, які були притаманні німецькій класичній філософії та які мали вплив на формування індивідуалізму, зокрема основні з них такі: зміщення акцентів з аналізу природи на дослідження людини, якій притаманні такі якості, як: вільнодумство, знання і вміння діяти зі «знанням справи»; твердження, що людина живе не у світі природи, а у світі культури; дослідження людської сутності, духовного життя людини, а не тільки людської історії; гуманність, гуманізм представляються як природна мета розвитку суспільства; людина здатна до раціонального пізнання, а тому вище світу природи і всього буття; розгляд індивіда як мети, а не як засобу; підкреслення важливості прагнення людини до власної духовної сутності та вивчення проблеми високої моральності індивіда; акцент на почутті власної гідності особистості; розкриття антропологічної, онтологічної і соціальної складової частини свободи; людина розглядається як внутрішньо активна істота, що впливає на світ і навіть конструює його; введення у філософію поняття об’єкта і суб’єкта пізнання, підкресливши при цьому активність суб’єкта, що пізнає тощо.

Біографія автора

П. Б. Пилипишин, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

кандидат юридичних наук, докторант кафедри теорії та історії держави і права 

Посилання

Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX века : учеб. пособие

для ун-тов. Москва : Высш. шк., 1989. 480 с.

Тимофеев А.И. Тема человеческой свободы у Шеллинга. официальный сайт Русская Христианская гуманитарная академия. Раздел «Персоналии». С. 87–93. URL : http://anthropology.rchgi.spb.

ru/shelling/timofeev.pdf.

Соловьева Л.С. Свобода как антропологическая характеристика : дис. ... канд. филос. наук :

00.13. Волгоград, 2012. 145 с.

Рыбаков М.Д. Свобода личности в правовой политике государства : диссертация ... кандидата

юридических наук : 12.00.01. Тамбов, 2009. 191 с.

Ботвинова А.В. Духовность и гуманизм в открытом обществе :Социально-философский анализ :

дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.11. Москва, 2004. 320 с.

Длугач Т. Б. Две концепции конструктивизма XVIII века (Кант, Фихте). Философский журнал.

№ 1. С. 120–133.

Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. 4-е видання перероблене та доповнене. Київ. КНТ,

396 с.

Данильян О.Г., Тараненко В.М. Філософія : підручник. Харків : Право, 2010. 312 с.

Опубліковано
2021-04-29