Проблеми реалізації міркувань комітету ООН із прав дитини на національному рівні

  • П. І. Пархоменко Бахмацький районний суд Чернігівської області
Ключові слова: права дитини, Конвенція ООН про права дитини, Договірні органи ООН, механізми захисту прав, державна політика

Анотація

Оскільки проблема захисту прав дитини посідає важливе місце як у міжнародній, так і національній системі захисту прав людини, де діти як особлива категорія людей дуже часто обмежені в реалізації своїх можливостей із захисту власних прав, від держави та світового співтовариства вимагається забезпечення та реалізація «різноманітних» заходів, які б сприяли захисту прав дитини. У цьому контексті стаття присвячена існуванню проблеми реалізації міркувань Комітету ООН із прав дитини на національному рівні. Наголошено на тому, що держава не створила правових передумов для реалізації відповідних «міркувань Комітету», наслідком чого є створення перешкод по реалізації прав дитини. Автор підкреслив, що механізм індивідуальних звернень до договірного органу ООН не є широко використовуваним в Україні, на відміну від практики Європейського Суду з прав людини, причиною чого є і неможливість реалізувати відповідні міркування на національному рівні та отримати матеріальне відшкодування. Проаналізовано норми чинного процесуального законодавства, які за своїм змістом не містять правової основи для реалізації відповідних міркувань договірного органу та не створюють умов для можливого перегляду справи, в якій було прийнято міркування одним із Комітетів ООН. Також на основі конкретної справи, яка перебувала на розгляді у Верховному Суді, підкреслено, що зазначену проблему не вирішує і судова практика. У зв’язку із чим зроблена спроба провести теоретико-правове дослідження правового регулювання та правових механізмів по реалізації міркувань Комітету. Наголошено на їх значенні для національного правозастосування та захисту прав дитини з посиланням на міжнародно-правові норми та взяті на себе Україною зобов’язання. На основі проведеного аналізу запропоновано кроки до вирішення описуваних проблеми, які можливо реалізувати шляхом внесення змін у чинне законодавство, що допоможе в перегляді на національному рівні справ, у яких було ухвалено міркування Комітетом. Вказано на те, що більш простим способом вирішення описуваних проблем може стати зміна підходу в цьому питанні найвищої судової інстанції, позиція якої може відкрити двері для реалізації на національному рівні міркувань Комітету.

Біографія автора

П. І. Пархоменко, Бахмацький районний суд Чернігівської області

кандидат юридичних наук, голова 

Посилання

Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року. Зібрання чинних міжнародних

договорів України від 1990 р. № 1. С. 205.

Reference: C.N.614.2016.TREATIES-IV.11.d (Depositary Notification). URL :

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.614.2016-Eng.pdf.

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про

права дитини» на період до 2016 року», яка затверджена Законом України від 05 березня 2009 року

№ 1065-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2009. № 29. Ст. 395.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 4 листопада 1950 року. Голос

України (офіційне видання). 2001. № 3.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав

людини»: від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2006.

№ 30. Ст. 260.

Конституція України. Офіційний вісник України (офіційне видання) від 01 жовтня 2010 р.

№ 72/1 Спеціальний випуск. С. 15. Ст. 2598.

Цивільний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (офіційне видання) від 08 жовтня 2004 р., № 40, / 40-42 /. С. 1530. Ст. 492.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (офіційне

видання) від 08 березня 2013–2013 р. № 9-10. С. 474. Ст. 88.

Доповідь зацікавлених сторін для проміжного звіту України про виконання Міжнародного

пакту про громадянські і політичні права (доповідь VII циклу, 2011) / Наукове видання. За заг. ред.:

А. Бущенко, А. Мартиненко / Українська Гельсінська спілка з прав людини. Київ, КИТ, 2016. 56 с.

Ухвала Великої Палати Верховного Суду від 18 вересня 2018 року (провадження № 13-53зво18).

URL : http://reyestr.court.gov.ua/Review/76615349.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1986. № 17. Ст. 343.

Опубліковано
2021-04-29