ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ЯК СВІДКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

  • Амалія Гончарук
  • В. М. Лушпієнко
Ключові слова: кримінальне провадження, принцип рівності, гарантії, неповнолітній, малолітній, дитина, допит

Анотація

Стаття присвячена дослідженню гарантій участі неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні у процесуальній ролі свідка, виділено їх систему за чинним КПК. Встановлено, що такі гарантії не є привілеями цих осіб і відповідно, не порушують принципу рівності перед законом і судом. Особлива увага автором приділена ролі законних представників, педагогів, психологів, лікарів при проведенні допиту неповнолітнього, на основі чого зроблені висновки про вдосконалення їх правового статусу.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація. – Х., 2012.
3. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990 р., – № 1, – стор. 205
4. Мамка Г.М. Рівність перед законом і судом – конституційна засада кримінального провадження, її сутність і зміст // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2014. – № 9-2. Том 2. – C. 108-111
5. Стражевич Ю.Н. Правовой статус несовершеннолетнего потерпевшего в российском уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008
6. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Основы юридической психологии / В. Е. Коновалова, В. Ю. Шепитько. – Х.: Одиссей, 2010. – 350 с.
7. Коваленко В. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник / в. Г. Коваленко. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – 632 с.8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14.03.2003 Nr. 122 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=326970
9. Мищенко Е. В. Процессуальные и психологические особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых / Е. В. Мищенко // Весник ОГУ № 3. – 2005. – C. 139–142.
10. Пилипенко І. Окремі проблеми застосування законодавства щодо участі неповнолітніх // Публічне право № 3 (11) (2013).
11. Єгупенко В. В. Участь педагога при провадженні кримінальних справ щодо неповнолітніх у суді / В. В. Єгупенко // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 360–363 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010- 4/10evvnuc.pdf
12. Панов М. І., Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. та ін. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих та дізнавачів / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова. – К.: Вид. дім «ІнЮре», 2003. – 720 с.
Опубліковано
2020-05-09