Платон та Арістотель про державу і право

порівняльна характеристика

  • О. Г. Козинець Національний університет «Чернігівська політехніка»
  • А. І. Остапенко Національний університет «Чернігівська політехніка»
Ключові слова: вчення, держава, право, республіка, політія, демократія, суспільство, античність

Анотація

У статті досліджено політико-правові вчення видатних мислителів античності, які залишили надзвичайно вагомий слід в історії розвитку вчення про державу і право – Платона і Арістотеля. У статті першочергово розглянуто концептуальні погляди Платона на державу та її сутність. Для виконання цього завдання було досліджено положення праці «Держава». У результаті дослідження визначено, що Платон вважав, що ідеальною є справедлива держава, якою управляють обдаровані і добре підготовлені, високоморальні люди, які дійсно здатні мудро керувати державою. Тобто фактично Платон вважав, що державою повинні управляти філософи, оскільки вони володіють найбільш високими моральними якостями. Також у статті досліджено стратифікацію суспільства, яке складало державу і визначено, що Платон поділяв населення, що проживало в державі, на три групи. Також визначено, що найкращою формою державного правління, на думку Платона, була аристократія, тобто влада найкращих її жителів. У статті погляди Арістотеля розглянуто на основі аналізу положень праці «Політика». Зокрема, визначено, що проект держави, який запропонований Платоном, на думку Арістотеля, є занадто тяжким для реалізації і не може бути застосовано на практиці. У свою чергу, у статті з’ясовано, що найкращою формою правління виступала «політія», тобто держава, що управлялася б людьми із «середніх» станів. Тобто мислитель на противагу Платону вказував, що аристократія не призведе до розквіту держави. Саме на погляд Арістотеля, при такому устрої здійснюється засада рівноправності. Також визначено, що політико-правові ідеї Арістотеля про державу мають дійсно позитивні аспекти, серед яких, на нашу думку, є закладення принципу рівності народу в управлінні державою, який знайшов своє відображення в низці міжнародних стандартів та конституцій. Резюмується, що суперечка двох видатних мислителів напевно так і залишиться невирішеною проблемою. На нашу думку, ідеї і Платона, і Арістотеля заклали фундамент розвитку держави як політичної інституції.

Біографії авторів

О. Г. Козинець, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін 

А. І. Остапенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка ІІІ курсу юридичного факультету 

Посилання

Асмус В.Ф. Античная философия. Москва : Высш.шк., 1976. 541 с

Історія вчень про державу і право : підручник. за ред. проф. Г.Г. Демиденка, проф. О.В. Петришина. Харків : Право, 2009. 256 с.

Платон. Держава. Пер. з давньогрец. та комент. Д. Коваль. Київ : Основи, 2000. 354 с.

Платон. Законы. Общ. ред. А.Ф. Лосева и др.; Пер. з древнегреч. А. Н. Егунова и др. Москва :

Мысль, 1999. 830 с.

Аристотель. Политика. Сочинения : В 4 т. Москва, 1983. 435 с.

Романов В.Є. Вступ до аналізу державної політики : навч. посіб. Київ : Основи, 2001. 238 с.

Шляхтун П.П. Політологія. (надія та історія політичної науки). Київ : Либідь, 2002. 576 с.

Опубліковано
2021-04-28