Співвідношення понять «захист і охорона суб’єктивних публічних прав» та «відповідальність за порушення суб’єктивного публічного права»

  • В. В. Зуй Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: охорона, захист, відповідальність, адміністративно-правові відносини, суб’єктивні права, , учасники адміністративних відносин, класифікація суб’єктивних публічних прав

Анотація

У статті досліджується співвідношення понять «захист суб’єктивних публічних прав» та відповідальність за порушення суб’єктивного публічного права. Автор розглядає ряд нормативно-правових актів, в яких закріплено нормативні основи регулювання захисту суб’єктивних публічних прав. Необхідний елемент цього механізму – адміністративний порядок оскарження та ефективна судова система, здатна задовольнити стандарти верховенства права у сфері захисту прав людини у публічних правовідносинах, що забезпечує можливість оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. В адміністративному праві під захистом зазвичай розуміють адміністративно-процесуальну функцію як один із напрямків процесуальної діяльності, що складається із дій учасників адміністративного процесу. Звернено увагу на поняття «захист і охорона суб’єктивних публічних прав» та запропоновано класифікації суб’єктивних публічних прав. Варто зазначити, що суб’єктивні публічні права захищають не тільки сферу особистих інтересів, а й сферу публічних інтересів (наприклад, захист інтересів держави від незаконних дій платників податків). Варто зазначити, що суб’єктивні публічні права захищають не тільки сферу особистих інтересів, а й сферу публічних інтересів (наприклад, захист інтересів держави від незаконних дій платників податків). Таким чином, можна зробити висновок, що суб’єктивні публічні права спрямовані, з одного боку, на посилення соціальної ролі держави, а з іншого – обмежують публічну владу, забезпечуючи особисті інтереси громадян у публічній сфері. Здійснений аналіз дає підстави для висновку про те, що поняття «охорона» і «захист» і «відповідальність» перебувають в одній площині та мають єдиний критерій виміру – права та свободи людини і громадянина. Разом із тим їх не потрібно ототожнювати. Насамкінець, у випадках прийняття незаконних рішень, незаконних дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб кожній особі надається право на захист.

Біографія автора

В. В. Зуй, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права

Посилання

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної

Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Рішення Європейського суду з прав людини від 05.04.2005 «Афанасьєв проти України» (заява

№38722/02). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_239#Text.

Карпа М. Порядок вирішення публічно-правових спорів. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017 № 3(34). С. 26–34.

Зеленцов А.Б. Функции административной юстиции и их значение для совершенствования

государственного управления. Ежегодник публичного права 2015 : Административный процесс.

Москва : Инфотропик Медиа, 2015. 464 с.

Ковалів М.В., Гаврильців М.Т., Стахура І.Б. Адміністративне судочинство : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. 596 с.

URL : http://libnet.com/content/10080_Sytnist_sybektivnih_pyblichnih_prav_privatnoi_osobi.

html.

Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 1999. 736 с.

Адміністративне право України : підручник. для юрид. вузів і ф-тів / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін. ; за ред. Ю.П. Битяка. Xарків : Право, 2001. 528 с.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред.

В.Б. Авер’янова. Київ : Факт, 2003. 384 с

Бахрах Д. Н. Административное право : учеб. для вузов. Москва, 1996. 355 с.

Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256.

Опубліковано
2021-04-28