Онтологічний вимір антропо-соціальних джерел формування права

  • О. В. Журавська Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Ключові слова: джерела формування права, право, людина, суспільство, розум, воля, гідність, правові цінності

Анотація

У статті досліджено онтологічний вимір антропо-соціальних джерел формування права. Доведено, що феномен права тісно пов'язаний із людиною, її сутністю, сенсом людського буття, а відповіді на всі філософські питання про виникнення права визначаються відповіддю на питання про сенс людського буття. Природа людини, що зумовлює формування права, характеризується єдністю біологічних, соціальних та духовних складових частин. Через призму антропологічного підходу людина і право є взаємозумовленими: природа людини обумовлює виникнення права, а право моделює виникнення і розвиток форм існування людини, які відповідають критеріям цивілізованості. Кожна людина здатна самостійно осягнути природний закон, який був би умовою існування серед інших людей, оскільки апріорно існує феномен свободи розумної і незалежної людини. Стародавні греки визначали розум як властивість, що підноситься над почуттями людини, завдяки якій можна виділити ідеальні елементи права. У Стародавньому Римі мислителями було виявлено таку властивість розуму, як загальність, що надає можливість виведення і пізнання загальних, універсальних принципів права. В епоху Середньовіччя філософи на основі розуму шукали першооснови права в вищих духовних позаправових реаліях. Філософія Нового часу показала, що розум, як здатність, необхідний для того, аби тлумачити і розглядати право з позицій природи самої людини. Апогеєм розвитку уявлень про роль розуму з'явилася класична німецька філософія, в рамках якої І. Кант виділив автономію людської особистості як першооснову права, а Г. Гегель вбачав у праві вираз людського розуму. Дослідження взаємозв’язків між поняттями права та розуму дає підстави констатувати, що поняття розумності постає як одна із засадничих категорій природно-правового мислення, яка у найабстрактнішій формі виражає сутнісне призначення та функцію права – впорядкування, оптимальну організацію взаємовідносин між людьми за посередництвом нормативного обмеження індивідуального свавілля. Образ людини як «першооснови» права необхідно характеризувати через такі її властивості, як розум і воля, що виступають антропо-соціальним джерелом формування права. Розумність права полягає в тому, що воно гарантує людську гідність та інші антропо-соціальні цінності, які є похідними від неї.

Біографія автора

О. В. Журавська, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

аспірант кафедри теорії та історії держави і права 

Посилання

1. Бандура О.О. Антропологічний підхід до аксіології права. Антропологія права: філософський
та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи). Львів : ЛНУ ім. І. Франка. 2005. 320 с.
2. Бандура О.О. Система цінностей права та її природні підвалини (основні риси Антропологія
права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи). Львів : Галицький друкар. 2010. 696 с.
3. Бачинин В.А. Философия права: конспект лекцій. Харьков : Консум, 2002. 367 с.
4. Грищук В.К. Философско-правовая парадигма ответственности человека : монография. Хмельницкий : ХУУП, 2015. 640 с.
5. Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософські проблеми. Київ : Атіка, 2007. 432 с.
6. Гудима Д.А. До характеристики сучасного поняттєвого апарату людино розуміння у правовій
науці. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи).
Львів : ЛНУ ім. І. Франка. 2005. 320 с.
7. Кальной И.И. Философия права : учебник. Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2006.
8. Костенко О.Б. Проблема антропогенності права з позиції соціального натуралізму. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи). Львів : ЛНУ
ім. І. Франка. 2005. 320 с.
9. Литвинов О.М. Людиномірність права й організація державного життя. Антропологічний підхід до аксіології права. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми,
перспективи). Львів, ЛНУ ім. І. Франка. 2005. 320 с.
10. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харків : Право,
2002. 326 с.
11. Михайлов А.М. Идея естественного права: история и теория. Москва : Юрлитинформ,
2010. 464 с.
12. Пономаренко Е.В. К вопросу об интеллектуально-правовой воле как правовом явлении в теории права. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 3(47).
13. Права людини: соціально-антропологічний вимір / За ред. П.М. Рабіновича. Серія І.
Дослідження та реферати. Випуск 13. Львів : Світ, 2006.
14. Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и действительность.
Москва : Дело, 2000. 720 с.
15. Трофименко В.А. Разум и воля как антропологические основы права : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.12. Харьков, 2004. 188 с.
16. Трофімова Л.В., Савчук С.В. Онто-гносеологічні засади актуалізації волі у правовій реальності. Проблеми філософії права. Том VI-VІІ. Київ – Чернівці : Рута, 2009.
17. Философия XX века. Учебное пособие. Москва : ЦИНО общества «Знание» России, 1997. 288 с.
18. Філософія права : навч. посібник / За заг. ред. О.Г. Данільяна. Харків : Право, 2009. 208 с.
Опубліковано
2021-04-28