Правове регулювання митної справи в Україні

  • А. М. Бабюк Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: митна справа, державна митна політика, правове регулювання, митні органи, митне законодавство, нормативно-правовий акт

Анотація

У статті досліджено питання правового регулювання митної справи. Поняття митної справи нерозривно пов’язано з державною митною політикою. Аналіз праць науковців свідчить що державна митна політика є значно ширшим поняттям, аніж митна справа. При цьому науковці продовжують дискутувати щодо визначення цих понять. У статті проаналізовано роботи науковців щодо визначення та співвідношення понять «державна митна політика» та «митна справа». Метою наукової публікації є дослідження стану правового регулювання митної справи в Україні та шляхів її модернізації, що сьогодні є вкрай актуальним для нашої держави. Слід зазначити, що визначення та співвідношення термінів «державна митна політика» та «митна справа», які містить Митний кодекс України, на шляху свого розвитку зазнали змін та трансформацій. Таким чином, випливає, що вказані терміни перебувають у стані перетворень. Вказана ситуація обумовлена зовнішньоекономічним курсом держави та державної митної політики. У статті досліджено, як відбувався процес зміни вказаних термінів у Митному кодексі України. Також зазначено, що правове регулювання митної справи безпосередньо залежить від визначення поняття «державна митна політика» у законодавстві України. Ефективна діяльність митних органів, на які покладено здійснення митної справи, залежить від якісного та злагодженого механізму правового регулювання. Аналіз наукової літератури щодо правового регулювання свідчить, що дане поняття розглядають в широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні правове регулювання розглядають як засоби і способи впливу держави на свідому поведінку осіб; у вузькому розумінні – правове регулювання розглядають як один із способів упорядкування суспільних відносин, який зводиться до нормативного закріплення правил поведінки суб’єктів. Ефективне здійснення митної справи потребує державного управління у формі відповідних правових приписів, що закріплені у нормативно-правових актах. Говорячи про нормативно-правове регулювання митної справи, слід зазначити, що митне законодавство України постійно оновлюється та відповідає сучасним міжнародним стандартам у даній сфері. У зв’язку із приєднанням України до ряду міжнародних угод законодавство України з питань митної справи було суттєво змінено та гармонізовано до міжнародних норм. Практична і теоретична значимість такого дослідження обумовлена тим, що сьогодні існує необхідність зміни та розвитку митного законодавства України.

Біографія автора

А. М. Бабюк, Київський національний лінгвістичний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 

Посилання

Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI (у редакції від 01 січня 2021 року) / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4495-17#Text

(дата звернення 20.01.2021).

Федотов О.П. Адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія

та практика : дис.. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове

право; інформаційне право» ; Національний університет «Одеська юридична академія» Міністерства

освіти і науки України. Одеса, 2016. 457 с.

Рішення про Основи митних законодавств держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав: дата підписання 10 лютого 1995 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_509#Text

(дата звернення 20.01.2021).

Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України : підручник. Одеса : Юридична література,

256 с.

Бережнюк І. Теоретичні основи та сутність митної справи. Вісник Академії митної служби

України. 2002. № 3. С. 3–13.

Приймаченко Д.В Митна політика держави та її реалізація митними органами : монографія.

Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2006. 332 с.

Про Положення про Державну митну службу України : Указ Президента України від

травня 2011 року № 582/2011 / Президент України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/582/2011#Text (дата звернення: 27.01.2021).

Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи : Закон України від 04 липня 2013 року № 405-VII / Верховна Рада України. URL :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-18#n19 (дата звернення: 27.01.2021).

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів : Закон України від 02 жовтня 2019 року № 141-IX / Верховна Рада

України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-20#n7 (дата звернення 27.01.2021).

Куракін О.М. Поняття і зміст нормативно-правового регулювання як юридичного явища.

Держава та регіони. Серія «Право». 2013. № 3. С. 10–15.

Опубліковано
2021-04-28