ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

  • Ю. В. Кривенко
Ключові слова: військовослужбовці, захист, соціальний захист, відшкодування шкоди

Анотація

У статті досліджується історія становлення вітчизняного законодавства,щодо цивільно-правового захисту прав військовослужбовців. Наведена коротка характеристика основних нормативно-правових актів,щодо захисту прав військовослужбовців. Обґрунтовується висновок про прогалини в чинному  законодавстві,щодо захисту прав військовослужбовців та необхідність більш детального закріплення .

Посилання

1.Кoнcтитуцiя Укрaїни вiд 28 червня 1996 рoку, в пoтoчнiй редaкцiїї– вiд 30 вереcня 2016 р. Cт.3. – [Електрoнний реcурc]: // Режим дocтупу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
2. Кaлiнiн В.М. Вiдшкoдувaння шкoди, зaпoдiянoї життю aбo здoрoв’ю вiйcькoвocлужбoвцiв. / / Диc. Кaнд юрид нaук. М.-2001, мoнoгрaфiя М.-2001 р. // Електрoнний реcурc :// Режим дocтупу: voenprav.ru/ doc-1727-1.htm. // C.27-45
3. Щербак В. О.Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст.– К.: Видавничий дім "КМ Academia", 2000.– 300 с.:.С. 45
4. Кaлiнiн В.М. Вiдшкoдувaння шкoди, зaпoдiянoї життю aбo здoрoв’ю вiйcькoвocлужбoвцiв. / / Диc. Кaнд юрид нaук. М.-2001, мoнoгрaфiя М.-2001 р. // Електрoнний реcурc :// Режим дocтупу: voenprav.ru/ doc-1727-1.htm. // C.27-45
5. Icтoрiя держaви i прaвa CРCР : пiдруч. мaтерiaли. Ч. 2 / пiд ред.. A. C. Емелiн.– М. : Вид-вo Вiйcьк. iн-тa, 1985. – 719 c
6. О сохранении раненым солдатам Красной Армии содержания за время отпуска.Приказ от 21 мая 1918 года//Електронний ресурс:Режим доступу: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_288.htm
7. Разъяснение НКТ РСФСР от 30.11.1918 "О порядке расчета и вознаграждении лиц, призванных в ряды Красной Армии и резервные рабочие полки" Електронний ресурс:Режим доступу: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_406.htm
8. Кодексзаконів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375
9. Об обязательной военной службе:Закон СССР" Електронний ресурс:Режим доступу: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2651.htm
10. Кодекс о льготах для военнослужащих и военнообязанных Рабоче-крестьянской Красной армии и их семей" (утв. ЦИК СССР, СНК СССР 23.04.1930)// Вiдoмocтi Верхoвнoї Рaди CCCР. – 1930. – № 23. – Cт.253.
11. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936 Електронний ресурс:Режим доступу: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4094.htm
12. «О всеобщей воинской обязанности»: Закон СССР: Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4200.htm
13.Цивільний кодекс УРСР:14. Цивільний кодекс УРСР
15. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України// (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 15, ст.190; Порядок визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/728-2015-п
16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України ТОМ 2, 2011р.
Опубліковано
2020-05-09