ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЩОДО НОРМОТВОРЧОСТІ

  • А. Т. Гаркуша
Ключові слова: Національне агентство з питань державної служби, нормотворчість, нормативні підстави нормотворчості, взаємодія з Кабінетом Міністрів України, Голоний розробник

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання щодо нормотворчої діяльності Національного агентства України з питань державної служби (далі – НАДС). Визначено принципи і функції нормотворчості НАДС. Акцентовано увагу на нормативних підставах нормотворчості НАДС: за дорученням; за власною ініціативою; за зверненням. Надано характеристику основним рисам нормотворчості НАДС.

Посилання

1. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
2. Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби : Постанова КМУ від 01.10.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF
3. Стець О.М. Адміністративно-правовий статус Головного управління державної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О.М. Стець. – О., 2011. – 20 с.
4. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main
5. Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади : Указ Прзидента України від 09.02.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145/99
6. Про поліпшення організації законопроектної діяльності : Указ Президента України від 26.11.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1348/2003
7. Про затвердження Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України : Указ Президента України від 15.11.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/970/2006
8. Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1693-2001-%D0%BF
9. Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon rada.gov.ua/laws/show/870-2005-%D0%BF
10. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF
11. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF
12. Про затвердження Регламенту Національного агентства України з питань державної служби : наказ Головдержслужби України від 25.05.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.guds.gov.ua/page/novi-normatyvno-pravovi-akty-pryynyati-na-vykonannya-zakonuukrayiny-vid-10grudnya-2015-roku
13. Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
14. Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 р. № 528 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/528-2008-%D0%BF
15. Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби : Пстанова КМУ від 25.03.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF
16. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
Опубліковано
2020-05-09