СТІЙКІСТЬ ЯК ОЗНАКА БАНДИ

  • Ю. Г. Гаврилов
Ключові слова: банда, бандитизм, організатор, співучасть, організована група, злочинна організація, стійкість, озброєність, напад

Анотація

Статтю присвячено визначенню стійкості як ознаки банди, а також – організованої групи та злочинної організації. Розглянуто та проаналізовано позиції науковців щодо цієї проблеми. Запропоновано виділяти об’єктивні та суб’єктивні ознаки стійкості.

Посилання

1. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (4-те вид., змін. і доп.). – К.: Видавничий дім «Скіф», 2009. – 536 с.
2. Гришаев П.И. Соучастие по советскому уголовному праву / П.И. Гришаев, Г.А. Кригер – М. : Госюриздат, 1959. – 256 с.
3. Герцензон А. А. Государственные преступления / А. А. Герцензон, В. Д. Меньшагин, А. Л. Ошерович, А. А. Пионтковский. – М. : Госполитиздат, 1938. – 318 с.
4. Уголовное право. Часть общая. Часть Особенная. Учебник / Под общ. ред. проф. Л.Д. Гаухмана, проф. Л.М. Колодкина, проф. С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. – 864 с.
5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 т. / [О.Ф. Бантишев, П.С. Берзін, Т.В. Варфоломеєва та ін.] ; за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – К. : Правова Єдність, 2009. – Т. 1 – 964 с.
6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка]. – К. : Атіка, 2004.– 1056 с.
7. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Ознаки і поняття організованої групи та злочинної організації (кримінально-правовий аспект) / М.І. Мельник, М.І. Хавронюк // Право України. – 2000. – № 4. – С. 59 – 64.
8. Іваненко І. В. Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І. В. Іваненко. – Одеса, 2003. – 25 с.
9. Бедриківський В. В. Кримінологічна характеристика та заходи запобігання бандитизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / В. В. Бедриківський . – К., 2010. – 22 с.
10. Чорний Р.Л. Бандитизм за кримінальним правом України: дис. канд. юрид. наук / Р.Л. Чорний. – К., 2005. – 236 с.
11. Радіонов І. І. Кримінальна відповідальність за бандитизм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І. І Радіонов. – Х. – 2004. – 27 с.
Опубліковано
2020-05-09