ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТУ ВИКОНАННЯ ЯК ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ В ОКРЕМИХ РІЗНОВИДАХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

  • И. В. Болокан
Ключові слова: реалізація адміністративно-правових норм, виконання адміністративно-правових норм, правила, стандарти, обов’язок

Анотація

У статті виокремлюються ознаки виконання як форми реалізації адміністративно-правових норм,на їх підставі пропонується дефініція відповідної правової категорії. Досліджуються питання, яким чином впливає специфіка нормативно-правового акту та закріплених у ньому положень на виконаннадміністративно-правових норм (на прикладах нормативних положень, сформульованих у формі правил, стандартів, інструкцій, розпорядчих актів, положень та порядків).

Посилання

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : [Енциклопедичний курс] : підручник. Вид. 2-е, перероб. і доп. – Х. : Еспада, 2009. – 752 с.
2. Адміністративне право України : словник термінів / [Андрєєва Д. Є., Басов А. В., Басова Ю. Ю. та ін.] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». – К. : Ін Юре, 2014. – 520 с.
3. Словник базової термінології з адміністративного права : [навч. посіб.] / [за заг. ред. Т. О. Коломоєць]. – К. : Істина, 2010. – 240 с.
4. Адміністративне право України. Академічний курс : [підручник]: [у 2 т.] / [ред. кол. В. Б. Авер’янов (голова) та ін.]. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 1 : Загальна частина. – 584 с.
5. Задихайло О. А. Адміністративне право України (Загальна частина): навч. посіб. – Х. : Право, 2016. – 298 с.
6. Про Правила дорожнього руху : Постанова від 10.10.2001 р. (із змінами) № 1306 / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України від 26.10.2001 р., № 41, стор. 35, стаття 1852, код акту 20133/2001.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 – 330) Кодекс України від 07.12.1984 р. (із змінами) № 8073-X / Верховна Рада УРСР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80732-10.
8. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. (із змінами) № 580-VIII / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради, 2015, № 40-41, ст. 379.
9. Ширіна С. А. Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із безпекою дорожнього руху : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. А. Ширіна; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОНМС України. – Запоріжжя, 2012. – 18 c 10. Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації та змін до нього : Наказ від 18.04.2012 р. № 366 / Мінкультури України // Офіційний вісник України від 10.09.2012 р., № 66, стор. 127, стаття 2721, код акту 63232/2012.
11. Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ від 12.04.2005 р. № 34/5 / Міністерство юстиції України // Офіційний вісник України від 29.04.2005 р., № 15, стор. 312, стаття 799, код акту 32062/2005.
Опубліковано
2020-05-09