Актуальні питання правового забезпечення процесу державного управління створення та діяльності технопарків в Україні

  • В. А. Юсупов
Ключові слова: технологічний парк, інвестиції, інноваційна діяльність, пільгова політика

Анотація

Досліджено проблеми правового регулювання діяльності технопарків, визначено особливості надання державної підтримки щодо згаданого об'єкта інвестицій. У результаті дослідження, на підставі комплексного, усебічного науково-правового аналізу чинного законодавства й актуальних наукових праць виявлено проблемні питання, надано пропозиції щодо їх вирішення й удосконалення правової реґламентації функціонування технопарків. Правове регулювання - це упорядкування суспільних відносин, здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток. Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи через використання влади, а право - через нормативне регулювання. Поняття «правове регулювання» ширше від поняття «законодавче регулювання», оскільки обсяг джерел права перевищує власне законодавчі джерела.

Сфера правового регулювання - це сукупність суспільних відносин, яку можна і необхідно впорядкувати за допомогою права і правових засобів. Сфера правового регулювання - галузь соціального простору, яка охоплена правом. Це насамперед суспільні відносини - економічні, політичні, соціально-культурні. Ідеться про ті суспільні відносини, функціонування яких неможливо без використання правових засобів. Не все в суспільних відносинах урегульовано правом. Скласти сферу правового регулювання можуть лише відносини, що піддаються правовому регулюванню. Право регулює конкретні, сутнісні, глобальні відносини, що проходять через волю і свідомість людей. У встановленні сфери правового регулювання варто виходити не стільки із класифікації суспільних відносин (економічні, політичні тощо), скільки з матерії самого права як нормативного регулятора, мета якого - порядок у суспільстві.

Ознаки сфери правового регулювання такі:
- є соціальною, оскільки право регулює соціальні відносини, а не природні процеси (землетруси, тайфуни, фізико-хімічні явища тощо);
- є тією сферою соціального простору, де існують суспільні відносини, які можуть врегульовуватися правом, тобто можуть пройти через волю і свідомість людей (не можна регулювати дії, учинені у стані неосудності або фізичного примусу);
- містить сукупність конкретних суспільних відносин, які потребують врегулювання правом, а не суспільних процесів, що протікають за об'єктивними законами суспільного життя і не потребують регулювання правом;
- охоплює найважливіші суспільні відносини, що в цей момент найбільшим чином зачіпають інтереси суспільства, трудових колективів, організацій, підприємств тощо;
- має обмежений обсяг охоплення (межі правової реґламентації) і не може містити ті соціальні явища, які об'єктивно не допускають формально-юридичного впорядкування (дружба, любов тощо).

Посилання

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № № 18-22. Ст. 144.
2. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 р. № 991-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 40. Ст. 363.
3. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV. Відомості Верховної
Ради України. 2002. № 36. Ст. 266.
4. Василенко М. Пільги в оподаткуванні проектів технопарків як відображення спеціального режиму їх функціонування. Актуальні проблеми держави і права. 2009. С. 423-432.
5. Дорошко О. Технопарки, як засіб стимулювання інноваційної діяльності. Ефективна економіка. 2011. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=507.
6. Єрмакова О., Козак Ю. Зовнішньоекономічна діяльність регіону : навчальний посібник. Одеса : Фенікс, 2013. 332 с.
7. Заблоцький Б. Економіка й організація інноваційної діяльності : навчальний посібник. Львів : Новий світ - 2000, 2012. 427 с.
8. Мазур А., Пустовойт С. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми. Наука та інновації. 2013. Т. 9. Вип. 3. С. 59-72.
9. Тараненко О., Корновенко С. Технопарки в Україні як елемент інноваційної інфраструктури. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. Т. 2. Вип. 1 (10). С. 44-48.
Опубліковано
2021-01-18