Теоретичні аспекти визначення поняття «адміністративна реформа»

  • Є. М. Черних
  • Ю. В. Камардіна
Ключові слова: реформа, адміністративна реформа, компоненти адміністративної реформи, ознаки адміністративної реформи, мета адміністративної реформи

Анотація

Стаття відбиває стан проблематики визначення поняття адміністративної реформи в національній доктрині, спрямована на узагальнення і критичний аналіз наукових напрацювань щодо пошуку найбільш повної дефініції й уточнення ознак адміністративної реформи. За наявності значної кількості наукових досліджень зазначена відсутність нормативно-правового та загальновизнаного наукового визначення поняття адміністративної реформи. Виявлення смислу поняття адміністративної реформи здійснюється через встановлення значення його складових термінів - «реформа» й «адміністративна», уточнення понятійних ознак. Інтерпретація поняття «реформа» загалом не викликає нерозв'язаних проблем, на відміну від поняття «адміністративна», значення якого встановлюється через поняття державного, або публічного, управління, що само є прикладом дискусій.

У статті зауважено, що визначення поняття адміністративної реформи науковцями конструюються з урахуванням таких взаємопов'язаних внутрішніх компонентів, як мета, об'єкт, предмет, суб'єкти, засоби (або шляхи) та зміст. Найбільш складним для визначення компонентом, на думку авторів, є об'єкт адміністративної реформи, який виявляється багатозначним, структурно складним та багатошаровим.

Уточнено перелік основних ознак поняття адміністративної реформи: має надзвичайно широкий та складний власний об'єкт; засаднича детермінованість Конституцією України; стратегічна спрямованість на вищі соціальні та політико-правові ідеали; спрямованість на покращення керованості й ефективності системи державного управління; комплексність та системність; програмність, змістовна структурованість, послідовність; концептуальна обґрунтованість; має реорганізаційний та утворюючий характер; керованість і прогнозованість реформи як процесу; має відносно тривалий характер.

Зроблено висновок, що адміністративна реформа - це системне явище, яка є сукупністю взаємопов'язаних елементів, що передбачає комплексність підходу до її визначення. Саме в цьому виявляється методологічна єдність науковців у питанні пошуку кращої дефініції.

Утім, якщо виходити з багатокомпонентності концепту адміністративної реформи, кількості та складності його ознак, пошук вичерпного і водночас необтяжливого за конструкцією визначення, на думку авторів, виявляється нездійсненним завданням. Крім того, сподівання на вичерпне визначення концепту адміністративної реформи навряд чи обґрунтовано, оскільки його ядро, що становить поняття державного управління, само є зразком безкінечних пошуків абсолютної дефініції.

Посилання

1. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/810/98#Text (дата звернення: 01.10.2020).
2. Словарь русского языка : в 4-х т. / под ред. А.П. Евгеньева. 3-е изд., стер. Москв а: Рус. яз., 1985. Т. 3 : П - Р. 1987. 752 с.
3. Сучасний словник іншомовних слів : прибл. 20 тис. слів і словосполучень / уклад. : О.І. Скоп-ненко, Т.В. Цимбалюк. Київ : Довіра, 2006. 789 с.
4. Юридична енциклопедія : у 6-ти т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 2003. Т. 5 : П - С. 736 с.
5. Камардіна Ю.В. Муніципальна реформа в Україні та державах-членах Європейського Союзу в умовах європейської міждержавної інтеграції: порівняльно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2020. 266 с.
6. Агафонова Н.В. Конституція як об'єкт реформування. Університетські наукові записки, 2016. № 59. С. 351-366.
7. Maurer H. Allgemeines Verwaltungsrecht. 10 Aufl. München, 1995. 216 s. / Цит. за: Мицкевич Л.А. Понятие государственного управления в административном праве Германии. Государство и право. 2002. № 6. C. 85-90.
8. Адміністративна реформа в Україні: соціологічний вимір ставлення слухачів і працівників Національної академії у 2012 р. : навчальні матеріали для самостійної підготовки / авт. кол. : Т. П. Крушельницька та ін. Київ : НАДУ, 2013. 60 с.
9. Козуб В.П. Трансформація системи публічного адміністрування на основі інструментарію адміністративної реформи. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/DeBu_2010_2_7.pdf (дата звернення:
01.10.2020).
10. Король В.С. Адміністративна реформа та перспективи розвитку місцевого самоврядування. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11531/1/Statia%2012.pdf (дата звернення: 01.10.2020).
11. Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. Київ : Ін Юре, 1997. 48 с.
12. КолпаковВ.К.Адміністративна реформа:концептуальнізасади. URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvknuvs/2010_1/kolpakov.htm (дата звернення: 01.10.2020).
13. Тодика Ю.М. Адміністративна реформа в Україні в аспекті розвитку конституційного процесу. Вісник Академії правових наук України. 2003. № № 2 (33) - 3 (34). С. 224-238.
14. Ониськів М.М. Організаційно-правове забезпечення адміністративної реформи в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2009. 236 с.
15. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление : учебник. Москва : Гардарики, 2005. 320 с.
16. Административная реформа в России : научно-практическое пособие / под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. Москва : Юридическая фирма «Контракт» ; Инфра-М, 2006. 456 с.
Опубліковано
2021-01-18