Кваліфікація діянь співучасників кримінального правопорушення зі спеціальним суб'єктом, усю об'єктивну сторону якого виконує особа, яка не наділена ознаками спеціального суб'єкта

  • Н. А. Федорович
Ключові слова: співучасть, спеціальний суб'єкт, кримінальне правопорушення зі спеціальним суб'єктом, кримінальний закон, опосередковане виконання

Анотація

У статті проаналізовано теорію про опосередковане виконання кримінального правопорушення зі спеціальним суб'єктом особою, яка наділена ознаками спеціального суб'єкта, у разі, якщо така особа не виконує об'єктивної сторони правопорушення, а лише схилила до його вчинення особу, яка не наділена ознаками, вказаними в диспозиції статті Особливої частини Кримінального кодексу України. Саме останній із названих співучасників виконує об'єктивну сторону кримінального правопорушення зі спеціальним суб'єктом. Обґрунтовано, що в такій ситуації недоцільно говорити про опосередковане виконання кримінального правопорушення зі спеціальним суб'єктом. Уважаємо, що співучасник, який наділений ознаками спеціального суб'єкта, не може визнаватись виконавцем кримінального правопорушення зі спеціальним суб'єктом. Виявлено недоліки позиції щодо кваліфікацій дій особи, яка не наділена ознаками, вказаними в диспозиції статті Особливої частини Кримінального кодексу України, і виконує об'єктивну сторону кримінального правопорушення зі спеціальним суб'єктом, як виконавця кримінального правопорушення, у якому суб'єкт загальний. Висловлено незгоду із твердження про кримінально-правову оцінку діянь такого суб'єкта як пособника у вчиненні кримінального правопорушення зі спеціальним суб'єктом, оскільки розширення поняття пособника функціями співвиконавця порушує систему співучасті. Вказано на доцільність застосування загальних правил кримінально-правової кваліфікації дій співучасників кримінального правопорушення зі спеціальним суб'єктом, об'єктивну сторону якого виконує особа, яка не наділена ознаками спеціального суб'єкта. Запропонована така кваліфікація діянь співучасників кримінального правопорушення зі спеціальним суб'єктом, об'єктивну сторону якого виконує особа, яка не наділена ознаками спеціального суб'єкта: особу, яка не наділена ознаками, вказаними в диспозиції статті Особливої частини Кримінального кодексу України, оцінюємо як виконавця кримінального правопорушення із загальним суб'єктом чи іншого правопорушення, якщо вчинені нею діяння не є кримінально караними, а особу, яка наділена ознаками спеціального суб'єкта, - як організатора, підбурювача чи пособника правопорушення, учиненого особою, яка не наділена ознаками, вказаними в диспозиції статті Особливої частини Кримінального кодексу України.

Посилання

1. Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. Москва : Закон и право, 2004. 467 c.
2. Андронова Т.В. Проблемы соучастия в преступлениях со специальным субъектом. Молодёжь и наука : сборник материалов VI Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2011. 4 с. URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/section10.html (дата звернення: 26.04.2020).
3. Бачурин Э.А. Специальный субъект преступления : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Красноярск, 2005. 228 с.
4. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика : монография. Москва : АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. 316 с.
5. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. 384 с.
6. Зінов'єва І.А. Опосередкований виконавець злочину: поняття та види. Питання боротьби зі злочинністю. 2016. Вип. 31. С. 197-213.
7. Копйова І.А. Виконавець як співучасник злочину : поняття, види, відповідальність : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2018. 233 с.
8. Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2003. 834 с.
9. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навчальний посібник. Київ : Юрінком-Інтер, 2006. 704 с.
10. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-е вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2018. 1368 с.
11. Павлов В.Г. Квалификация преступлений со специальным субъектом. Санкт-Петербург : Юридический центр «Пресс», 2011. 372 с.
12. Хавронюк М.І. Конституційна скарга і кримінальне право. Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / авт.-уклад. В.В. Мусіяка. Київ, 2017. С. 144-159.
Опубліковано
2021-01-18