Система органів суддівського врядування в Україні

  • А. В. Сухарко
Ключові слова: судова влада, суд, суддя, суддівське врядування, суддівське самоврядування

Анотація

У статті йдеться про нормативне врегулювання порівняно нового для України інституту «суддівське врядування». Аналізуються норми законодавства, що стосуються визначення системи органів суддівського врядування та поняття зазначеного явища. Наводяться позиції науковців і практиків, які вже звертали увагу на зазначену проблематику. Зазначається, що важливим є розмежування суддівського врядування із суддівським самоврядуванням. Досліджуються нормативне врегулювання, завдання, система та компетенція органів суддівського самоврядування. Формулюються загальні риси органу суддівського врядування: (а) це державний орган, статус якого визначається Конституцією України або законом; (б) має статус юридичної особи і фінансується коштом державного бюджету; (в) працює на постійній основі; (г) є колегіальним, незалежним органом у системі правосуддя; (ґ) до складу входять не лише професійні судді, а й представники інших правничих професій; (д) є відповідальним за забезпечення незалежності суддів, високопрофесійний склад суддівського корпусу.

Визначаються відмінності органів суддівського самоврядування від суддівського врядування: до їхнього складу входять виключно судді, йдеться саме про діючих суддів; поряд із завданням захисту незалежності суддів є завдання захисту професійних інтересів суддів, що виходить за межі і відрізняється від поняття незалежності; дуже часто робота суддівського самоврядування характеризується як участь у вирішенні питання, а не вирішення питання, тобто здебільшого суддівське самоврядування -це обов'язковий елемент під час ухвалення рішення, але не суб'єкт його ухвалення.

Також у статті аналізуються міжнародні стандарти діяльності органів, подібних до вітчизняних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Розглядаються варіанти оптимізації діяльності органів суддівського врядування, можливість їх об'єднання. Формулюються авторські висновки стосовно зазначеної проблематики. Зазначається, що необхідно зберегти такий порядок формування складу органів суддівського врядування, що забезпечує участь широкого кола суб'єктів у процесі, які представляють як найвищі органи держави (Парламент, Президента), так і суддівський корпус, прокурорів (статус яких поступово наближається до суддівського), адвокатів і науковців.

Посилання

1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-УШ. Офіційний вісник України. 2016. № 56. С. 9. Ст. 1935.
2. Боровицький О.А. Суддівське врядування та суддівське самоврядування як гарантія незалежності судової влади. Університетські наукові записки. 2018. Т. 18. № 3 (71). С. 367-377.
3. Курганський О.В. До питання щодо суддівського врядування. Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора В.В. Долежана / відп. ред. Н.М. Бакаянова. Одеса : Юридична література, 2018. С. 152-154.
4. Про вищу раду правосуддя : Закон України від 21 грудня 2016 р. № 1798-УШ. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 180. Ст. 107.
5. Назаров І.В. Новий етап на шляху розвитку суддівського самоврядування в Україні. Юридична Україна. 2006. № 11. С. 83-86.
6. Долежан В.В. Юрисдикційна діяльність Вищої ради юстиції та шляхи її удосконалення. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» / голов. ред. С.В. Ківалов ; відп. за вип. В.М. Дрьомін. Одеса : Юрид. л-ра, 2012. Т. 11. С. 56-66.
Опубліковано
2021-01-18