Принцип правової визначеності в адміністративному судочинстві: окремі теоретичні засади та практичне застосування

  • М. І. Смокович
Ключові слова: принцип права, верховенство права, принцип правової визначеності, адміністративне судочинство

Анотація

У статті досліджено окремі теоретичні засади та практичне застосування принципу правової визначеності в адміністративному судочинстві. Вказано, що принцип правової визначеності охоплює такі загальноправові категорії, як «непорушність прав», «якість та точність закону», «стабільність та оста-точність судових рішень», «законні очікування», на які спирається практика Європейського суду з прав людини, як і практика Верховного Суду. Вказано, що саме передбачуваність є основою одного з фундаментальних, основоположних для реалізації захисту прав та інтересів кожної особи - принципу правової визначеності, який, у свою чергу, є однією зі складових частин принципу верховенства права, керівною засадою під час здійснення адміністративними органами своїх владних обов'язків та повноважень. Констатовано, що наше національне правосуддя ще перебуває на шляху до впровадження загальноприйнятних європейських критеріїв справедливого судочинства.

Зроблено висновок, що правова визначеність є універсальним правовим началом, дія якого поширюється на такі важливі сфери правовідносини між державою й особою, як реалізація та забезпечення прав і свобод людини і громадянина, встановлення юридичної відповідальності, підстав та порядку притягнення до неї, недопустимість дій та бездіяльності, спрямованих на безпідставне обмеження прав і свобод людини, встановлення пропорційності застосованих до особи обмежень, здійснення повноважень органами державної влади в межах, визначених Конституцією і законами України.

Констатовано, що принцип правової визначеності є одним з основних принципів європейського права і часто використовується у практиці Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини. У статусі загального принципу права він має сприйматися і національною правовою системою. Дотримання вимог принципу правової визначеності наблизить українське законодавство до європейських правових стандартів, сприятиме вдосконаленню механізмів правотворчості та правореалі-зації, слугуватиме додатковою гарантією захищеності людини від свавілля органів державної влади.

Посилання

1. Disay A. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. URL: http://files. libertyfund. org/files/1714/0125_Bk.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
2. Таманага Б. Верховенство права : історія, політика, теорія. Перекл. з англ. А. Іщенка. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 208 с.
3. Магрело М. Концепт «законних очікувань» і принцип юридичної визначеності: причинно-на-слідковий чи симбіотичний зв'язок? Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 3. С. 127-135.
4. Матвєєва Ю. Принцип правової визначеності як один із аспектів верховенства права. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник статей. Київ, 2010. С. 153.
5. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. Київ : Реферат, 2007. 640 с.
6. Reynolds Paul. Legitimate Expectations and the Protection of Trust in Public Officials. Public Law. Vol. 2011. P. 330-352.
7. Приймак А. Принцип правової визначеності : поняття та окремі аспекти. Наукові записки національного університету «Києво-Могилянська академія». 2010. Т. 103 : Юридичні науки. С. 53-55.
8. Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода : Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. Пер. с англ. Москва : ИРИСЭН, 2006. 644 с.
9. Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В. Муравйова. Київ : Юрінком-Інтер, 2011. 704 с.
10. Драч І. Не можна заради єдиного викриття злочину спонукати особу до його вчинення. Українська Гельсинська спілка з прав людини "Precedent UA - 2015" : збірник виступів. Київ : КВІЦ, 2015. С. 49-52.
11. Огнев'юк Г. Обов'язковість рішення суду як складова принципу правової визначеності. Часопис Київського університету права. 2015. № 2. С. 172. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_2_42 (дата звернення: 03.11.2020).
12. Богачова Л. Принцип правової визначеності в європейському і національному праві : змістова характеристика. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/ j-pdf/ tipp_2013_2_74.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
13. Козюбра М. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія й практика. Українське право. 2006. № 1. С. 15-23.
14. Гультай М. Правова визначеність у рішеннях Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 5. С. 83-93.
15. Рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 92, п. 6 розд. Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками). Вісник Конституційного Суду України. 2005. № 5. С. 19.
16. О верховенстве права. URL: http://www.venice.coe.int/docs/ 2011/CDL'AD (2011) 003rev'rus. pdf (дата звернення: 03.11.2020).
17. Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України Закону України «Про міліцію». Вісник Конституційного Суду України. 2010. № 5. С. 11-17.
18. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 219 Реґламенту Верховної Ради України від 1 квітня 2008 р. № 4-рп/2008. Вісник Конституційного Суду України. 2008. № 2. С. 17.
19. Рішення у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України. Вісник Конституційного Суду України. 2010. № 3. С. 12.
20. Матвєєва Ю. Юридико-технічні характеристики принципу правової визначеності. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Серія «Юридичні науки». 2015. Т. 168. С. 37-39.
Опубліковано
2021-01-18