Мережа Інтернет - сучасний напрям оптимізації правової комунікації між правоохоронними, правозахисними та судовими органами

  • М. А. Погосян
Ключові слова: право, комунікація, правова комунікація, інформаційний простір, Інтернет, суб'єкти правової комунікації, правоохоронні органи, правозахисні органи, органи судової влади

Анотація

У статті акцентовано увагу, що зі зміною інформаційних технологій та їхньої ролі в життєдіяльності суспільства значно розширилася сфера обміну інформацією, що актуалізувало розвиток інноваційних комунікацій. Підкреслено, що розбудова правової держави, реформування судів різних інстанцій, правоохоронних та правозахисних органів зумовлюють нагальний розвиток дієвої правової комунікації між зазначеними органами. Упровадження електронної комерції свідчить про відсутність у нашій державі належного нормативно-правового регулювання та наукового забезпечення правової комунікації між правоохоронними, правозахисними та судовими органами. Наголошено, що провідною метою правової комунікації є оприлюднення своєчасної, всебічної та достовірної інформації про діяльність правоохоронних, правозахисних та судових органів, з дотриманням водночас вимог щодо збереження державної й інших видів таємниць. Зазначено, що провідним засобом запобігання комунікаційним ризикам у сучасному інформаційному просторі є інтернет, який забезпечує доступ до інформаційного простору для всіх правоохоронних, правозахисних та судових органів. Зауважено, що в умовах реформування державної влади провідне місце належить правовій комунікації між правоохоронними, правозахисними та судовими органами, що реалізується за допомогою їхніх вебсайтів, які мають бути змістовно наповненими та відповідати вимогам сучасності. Зроблено висновок про те, що досі не ухвалений окремий закон, який би регулював питання, пов'язані із правовою комунікацією між правоохоронним, правозахисними та судовими органами. Нагальним питанням має стати ухвалення закону, у якому були б визначені засади, пов'язані із правовою комунікацією між правоохоронними, правозахисними та судовими органами, а також інтер-нету як основного напряму підвищення комунікації.

Посилання

1. Ивакина Н. Профессиональная речь юриста : учебное пособие. Москва : БЭК, 1997. 348 с.
2. Рак О. Політико-комунікаційні впливи на суспільство та способи їх реалізації через засоби масової інформації. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2012. № 3. С. 188-191.
3. Костирєв А. Роль засобів масової інформації у процесі демократичного розвитку суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук. Київ, 2003. 20 с.
4. Клименко І., Линьок К. Технології електронного врядування. Київ : Центр сприяння інститу-ційному розвитку державної служби, 2006. 192 с.
5. Радченко О. Роль ьгатернет-комунікацій у політичній взаємодії в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук. Одеса, 2012. 18 с.
6. Култыгин В. «Что ты видишь за окном? - рабочий стол». Интернет и фольклор: сборник статей / сост. А. Захаров. Москва : ГРЦРФ, 2009. URL: http://magazines.russ.ru/october/ 2010/7/ku13-pr.html.
7. Ненашев А. Средства электронной коммуникации в структуре социума. Саратов : ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2008. 108 с.
8. Долгополов А. Свойства и признаки объектов гуманитарного Интернета. URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=279.
9. Матвєєва С. Сайт як жанр інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених) : дис.....канд. філол. наук. Луганськ, 2006. 212 с.
10. Носов Н. Виртуальная психология. Москва : Аграфа, 2000. 432 с.
11. Розина И. Теория и практика компьютерно-опосредованной коммуникации в России: состояние и перспективы. Теория коммуникации & прикладная коммуникация: вестник Российской коммуникативной ассоциации: сборник научных трудов. 2002. Вып. 1. С. 185-192.
12. Коноплицький С. Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: феноменологічний аналіз : дис.....канд. соціол. наук. Київ, 2006. 154 с.
13. Переломов А. Інтернет як канал зв'язку переклад-опосередкованої комунікації в мульти-лінгвальних та мультикультурних контекстах. Філологічні трактати. 2010. № 3. С. 183-187.
14. Остапенко И. Гендерная идентичность и самопрезентация в интернет-коммуникации : социально-философский анализ : автореф. дис. ... канд. фил. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 20 с.
15. Кущенко О. Формування культури інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис.....канд. пед. наук. Дніпропетровськ, 2008. 249 с.
16. Почепцов Г. Від Facebook'у і гламуру до Wikileaks : медіакомунікації. 2-ге вид. Київ : Спадщина, 2014. 464 с.
17. Е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право : монографія / за ред. М. Швеця. Київ : НДЦПІ АПрН України, 2007. 234 с.
18. Корж І. Вебсайт органів державної влади та органів місцевого самоврядування: механізм доступу до публічної інформації. Інформація і право. 2018. № 2 (25). С. 9-16.
Опубліковано
2021-01-18