Окремі аспекти визначення предмета кримінального правопорушення, передбаченого статтею 355 Кримінального кодексу України

  • Ю. С. Мостович
  • Т. О. Мудряк
Ключові слова: зобов'язання, цивільно-правове зобов'язання, правочин, оспорюваний правочин, нікчемний правочин, примушування, захист, законність, правомірність

Анотація

У статті наведено всебічний аналіз цивільно-правових норм про зобов'язання та статті 355 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. Для забезпечення належного правозастосування системно проаналізовано норми цивільного і кримінального законодавства, що реґламентують охорону встановленого порядку виконання цивільно-правових зобов'язань.

Проаналізована думка, що особа може примушуватися до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань не лише за дійсними, але й за недійсними чи відносно дійсними угодами. Висловлюється припущення, що недійсність цивільно-правової угоди не є перешкодою для кваліфікації діяння, бо так само, як і дійсна, недійсна угода породжує певні цивільно-правові зобов'язання для однієї зі сторін.

Розглядається також інша думка, що із законодавчого формулювання примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань випливаєте, що угода укладена в установленому законом порядку, тобто є дійсною, такою, що укладена дієздатною особою, без примусу, обману, не суперечить інтересам держави і суспільства, з дотриманням встановленої форми угоди тощо.

Проаналізовано норми Цивільного та Господарського кодексів України, зазначено підстави для виникнення цивільних прав та обов'язків, перелік яких не є вичерпним, адже закон не є єдиною підставою для виникнення зобов'язань, оскільки наявність життєвих обставин, які сприйняті та зафіксовані законодавцем як юридичний факт, та відповідна вказівка законодавця на це є підставою виникнення зобов'язання.

Зазначаються визначені цивільним законодавством вимоги щодо чинності правочину та види пра-вочинів, які підпадають під предмет кримінального правопорушення за статтею 355 Кримінального кодексу України. Відзначено, що головним критерієм правомірності кваліфікації за статтею 355 Кримінального кодексу України є законність зобов'язання, тобто виникнення його на підставах, передбачених чинним законодавством. Важливо встановити, чи таке зобов'язання взагалі існує.

Посилання

1. Кримінальне право України : Особлива частина : підручник / за ред. М. Бажанова, В. Сташиса, В. Тація. Київ ; Харків, 2001. 496 с.
2. Навроцький В. Кримінальне право України : Особлива частина : курс лекцій. Київ : Т-во «Знання», 2000. 771 с.
3. Парасюк В., Парасюк Н. Забезпечення порядку виконання зобов'язань : проблемні аспекти єдності цивільно-правового та кримінально-правового регулювання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. С. 285-299.
4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відпов. ред. С. Яценко. Київ : А.С.К., 2005. 848 с.
5. Про судову практику у справах про злочини проти власності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0010700-09#Text (дата звернення: 12.10.2020).
6. Сінянський К. Зобов'язання як теоретико-правова категорія. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. С. 25-31.
7. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/435-15#top.
8. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/436-15#Text.
9. Завальна Ж. Щодо питання про юридичну природу зобов'язання. Часопис Київського університету права. 2012. С. 147-150.
10. Шершеневич Г. Курс гражданского права : автограф. Тула, 2001. 720 с.
11. Андрусів Г., Андрушко П., Беньківський В. Кримінальне право України : Загальна частина : підручник для студентів юридичних вузів і факультетів / за ред. П. Матишевського, П. Андрушка, С. Шапченка. Київ : Юрінком-Інтер, 1999. 512 с
12. Навроцький В. Злочини проти порядку управління : лекції для студентів юридичних факультетів. Львів, 1997. С. 40.
13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. Мельника, М. Хав-ронюка. 3-тє вид., переробл. та доповн. Київ : Атіка, 2003. 1056 с.
14. Гринишин О. Правомірність вимоги винного в аспекті «примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань» (ст. 355 КК України). Підприємство, господарство і право. 2016. С. 82-86.
15. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними : постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/v0009700-09 (дата звернення: 12.10.2020).
Опубліковано
2021-01-18