Митний контроль в Україні: сутнісні характеристики та термінологічний дискурс

  • І. В. Міщенко
  • А. І. Гармаш
Ключові слова: митний контроль, митний нагляд, митне спостереження, перебування товарів під митним контролем, митні формальності

Анотація

Статтю присвячено сутності такої категорії митного права України, як митний контроль. З'ясовано, що зазначена категорія застосовується в чинному Митному кодексі України у двох різних інтерпретаціях. Перша - у контексті здійснення відповідних митних формальностей, спрямованих на перевірку законності ввезення товарів в Україну чи їх вивезення з України. Друга - як процес, середовище та певний стан, у яких перебувають товари та транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України і щодо яких не завершено всіх митних формальностей, необхідних для їх випуску у вільний обіг. У цьому контексті піддано аналізу дефініцію митного контролю, подану в Митному кодексі України, та встановлено, що вона повною мірою стосується лише першого випадку застосування категорії «митний контроль». У другому ж аспекті, тобто в разі вживання формулювання «під митним контролем», зазначена дефініція дещо викривлює його сутність, адже містить не властиві для нього характеристики й ознаки. У цьому зв'язку проаналізовано положення Митного кодексу Європейського Союзу стосовно митного контролю. З'ясовано, що зазначений документ вирізняє митний контроль (customs control) як сукупність митних формальностей та заходів, та митний нагляд (customs supervision) як специфічну діяльність митної адміністрації, не пов'язану з активною перевіркою товарів. Уважаємо такий досвід Європейського Союзу корисним та доцільним і для митної практики нашої держави. У цьому зв'язку пропонується внесення зміни до Митного кодексу України щодо розмежування двох типів митного контролю («активний» митний контроль та «пасивний» митний контроль). Водночас «активний» митний контроль, який здійснюється у встановлених законодавством формах, пропонується залишити без змін, як щодо назви, так і щодо визначення. «Пасивний» митний контроль, під яким перебувають товари, митне оформлення щодо яких не завершено, пропонується називати «митним наглядом», або «митним спостереженням», або «митною супервізією». Така назва більшою мірою відповідає сутності здійснюваної діяльності.

Посилання

1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № № 44-48. Ст. 552.
2. Огонь Ц.Г., Ломейко Ю.А. Оцінка ризиків та завдання митного контролю в Україні. Економічний вісник університету. 2017. Вип. № 33/1. С. 428-439.
3. Миколаєць А.П. Особливості організації та проведення митного контролю в системі фінансового контролю України. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/14.pdf (дата звернення: 21.10.2020).
4. Ломейко Ю.А. Аналіз та напрями вдосконалення взаємовідносин між суб'єктами митного контролю. Бізнесінформ. 2015. № 2. С. 58-67.
5. Словник української мови : в 11-ти т. 1972. Т. 3. 744 с.
6. Адміністративне право України : підручник : у 2-х т. / ред. кол. : В.Б. Авер'янов (голова) та ін. Київ : ТОВ «Вид-во «Юрид. думка»», 2007. Т. 1 : Заг. Частина. 592 с.
7. Про режим спільного транзиту : Закон України від 12 вересня 2019 р. № 78-IX. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 41. Ст. 232.
8. Міндоходів буде дистанційно стежити за сумнівними вантажами. Офіційний портал Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/print-86862.html (дата звернення: 21.10.2020).
9. Голова Державної митної служби Максим Нефьодов: «У другій половині року запрацює електронний сервіс з декларування та сплати мита громадянами за ввезені товари». URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/golova-derzhavnoyi-mitnoyi-sluzhbi-maksim-nefodov-u-drugiy-polovini-roku-zapracyuye-elektronniy-servis-z-deklaruvannya-ta-splati-mita-gromadyanami-za-vvezeni-tovari-338044_.html (дата звернення: 21.10.2020).
10. Regulation (EU) № 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CEL EX:02013R0952-20200101 (дата звернення: 21.10.2020).
11. Портал української мови та культури. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd (дата звернення: 21.10.2020).
Опубліковано
2021-01-18