Державна політика у сфері юридичної освіти: актуальні питання

  • О. О. Крижевська
  • А. В. Крижевський
Ключові слова: освітня політика держави, вища освіта, реформування вищої юридичної освіти, стандарти юридичної (правничої) освіти, Єдиний державний кваліфікаційний іспит, правнича діяльність

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан освіти в Україні, окреслено тенденції та перспективи її розвитку в умовах модернізації та інтеграції в європейський освітній простір. Проаналізовано правові аспекти державної політики у сфері освіти з урахуванням положень доктрини, оновлених положень законодавства та стратегій розвитку. Висвітлено законодавчі проєкції реалізації реформи системи освіти в Україні в контексті тенденцій оновлення законодавства у сфері освіти, зокрема ухвалених нових законів «Про вищу освіту» та «Про освіту». Водночас автори зосереджують увагу на законодавчих ініціативах реформування вищої юридичної освіти, аналізують проблеми в цій сфері, підходи щодо їх вирішення, зокрема в контексті міжнародних стандартів, конституційних гарантій та положень національного законодавства. Проведено аналіз законопроєктів «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» (реєстр. № № 7147, 7147-1) та проєкту Концепції розвитку юридичної освіти, оприлюдненого на сайті Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Зроблено висновок про те, що докорінно змінити якість вищої юридичної освіти в Україні можна лише шляхом послідовного, цілеспрямованого впровадження інноваційної моделі освіти, через практичну реалізацію стандартів і реформування юридичної освіти в Україні. Окреслено заходи, спрямовані на поліпшення вищої юридичної освіти, серед яких: зменшення надмірної кількість закладів вищої освіти, що готують правників; посилення практичної підготовки випускників; приділення уваги поглибленому вивченню іноземних мов; сприяння проходженню здобувачами вищої юридичної освіти стажування в органах державної влади, судах, в органах нотаріату, прокуратури, адвокатури й інших юридичних особах; якісна підготовка науково-педагогічних кадрів, що охоплювала б не тільки високий рівень компетентності, а й волю до інноваційної діяльності, використання сучасних методів освіти, мультимедійних засобів, бажання самовдосконалюватися.

Посилання

1. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2145-19#Text.
3. Таманага Браян. Верховенство права: історія, політика, теорія. Перекл. з англ. А. Іщенка. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 208 с.
4. Щодо проведення у 2016 р. як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання : наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 8 квітня 2018 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/ show/v0409729-16/page.
5. Про утворення робочої групи з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в Україні : наказ Міністерства освіти і науки України № 787 від 5 липня 2016 р. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/view/mus26880?ed=2016_07_05.
6. Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії : проєкт закону України, реєстраційний номер 7147 від 28 вересня 2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=62613.
7. Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії : проєкт закону України (реєстраційний номер 7147 від 28 вересня 2017 р.) ; Про юридичну освіту та юридичну (правничу) професію : проєкт закону України (реєстраційний номер 7147-1 від 17 жовтня 2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses = 10009&num_s=2&num=7147& date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id.
8. Квіт С. Реформування вищої освіти в Україні. URL: https://dt.ua/EDUCATION/reformuvannya-vischoyi-osviti-v-ukrayini-57581_.html.
9. Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2004 від 4 березня 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04.
10. Городиський І. «Освіта Феміди»: реформування вищої юридичної освіти в Україні. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010872.
11. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.
12. Проєкт Концепції розвитку юридичної освіти. URL: http://kno.rada.gov.ua/news/main_ news/75465.html.
Опубліковано
2021-01-18