Становлення та розвиток органів місцевої влади в Давньоруській державі

  • В. О. Карпічков
Ключові слова: Давньоруська держава, Русь, Київська Русь, органи місцевої влади, посадник, князівський двір, місцеве самоврядування, громада

Анотація

У статті досліджено органи місцевої влади в Давньоруській державі кінця IX–XIII століть, їхню структуру й особливості.

Установлено, що десяткова система не розділяла центральне управління від місцевого, а владу на місцях до X століття здійснювали воєводи князівської дружини – тисяцькі, соцькі та десяцькі, які призначались великим князем, і виборні посадові особи – старці (старости) у селах. Основу місцевого самоврядування становили громади міст і сіл, а їхнім головним органом було віче, на якому вирішува-лись усі найважливіші питання й обиралися старці.

Після адміністративних реформ X століття територія Русі була поділена на землі-князівства, а ті, у свою чергу, на волості та погости. Управління у великих містах тоді здійснювали посадники великого князя – князівські сини, мужі, місцеві князі та князі-вожді, волостелі у волостях, намісники князя в погостах, а також виборні посадові особи – тисяцькі та соцькі в містах і старости в селах. На той час держава являла собою багаторівневу систему територіальних громад, у якій можна виокремити громади старшого міста, громади підпорядкованих їй молодших міст (передмість) і сільські громади (верви). Самоврядування громади старшого міста, менших міст і волості були нероздільними, однак головним носієм влади виступала саме громада старшого міста. Незмінними в містах і селах лишились вічові традиції, де всі найважливіші питання вирішувались на віче, там же обирались і старости.

Встановлено, що впродовж XI–XII століть відбувалось упровадження двірцево-вотчинної сис-теми управління, яка деякий час співіснувала з десятковою, але згодом цілком її витіснила. Князів-ській двір перетворився на політичний і адміністративний центр управління державою, не лише на центральному, а й на місцевому рівнях. У великих містах, волостях і погостах двір з усіма посадов-цями став типовою моделлю місцевої влади. Усе більшого поширення набувало князівське, боярське та церковне землеволодіння. Виникла вотчинна форма власності, за якою землю можна було відчу-жувати разом з її населенням, а власник землі також отримував право на здійснення місцевої влади. У ХІІ–XIII століттях Давньоруська держава перетворилась на типову сюзеренно-васальну монархію, а великий князь здійснював управління на місцях через своїх васалів – місцевих (удільні) князів і бояр.

Посилання

1. Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV ст. Київ : Наукова думка, 1991. 560 с.
2. Грушевський М.С. Історія України-Руси : в 11-ти т., 12 кн. / редкол. : П. Сохань (гол.) та ін. Київ : Наукова думка, 1993. Т. 3. 592 с.
3. Котляр М.Ф. Княжа служба в Київській Русі. Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. 251 с.
4. Котляр М.Ф. Княжий двір Галича. Княжий двір Південної Русі Х–ХІІІ ст. / М.Ф. Котляр, В.М. Ричка. Київ, 2008. 357 с.
5. Котляр Н.Ф. Княжеская администрация в Древней Руси. История и источниковедение.No 2 (40). С. 28 М.Ф. Котляр, В. Ричка 40.6. Ричка В.М. «Вся королівська знать» (Влада Київської Русі). Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. 180 с.7. Толочко П.П. Київ і Київська земля XII–XII ст. Київ : Наукова думка, 1980. 222 с.
8. Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. Киев : Наукова думка, 1989. 256 с.
9. Толочко П.П. Київська Русь. Київ : Абрис, 1996. 360 с.
10. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ : Нарис історії від утворення Старокиївської дер-жави до кінця XVІ ст. : навчальний посібник. Київ : Перун, 1996. 496 с.
11. Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. Київ : Видавництво Академії Наук УРСР, 1939. 210 с.
12. Юшков С.В. История государства и права России (IX–XIX вв.). Изд. доп. и перераб. Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. 735 с.
13. Юшков С.В. К вопросу о политических формах Русского феодального государства до ХІХ в. Вопросы истории. 1950. No 1. С. 71–93.
14. Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. Москва : Тип. А.А. Карцева, 1888. 220 с.
15. Владимирский-Буданов M.Ф. Обзор истории русского права. 6-е изд. Санкт-Петербург ; Киев, 1909. С. 75–77.
16. Затыркевич М.Д. О вліяніи борьбы между народами и сословіями на образованія Русскаго Государства въ домонгольскій періодъ. Главы IV–VIII. ЧОИДР. 1873. Кн. 2. С. 107–306.
17. Свердлов М.Б. Домонгольская Русь : Князь и княжеская власть на Руси VІ – первой трети ХІІ в. Санкт-Петербург : Академический проект, 2003. 736 с.
18. Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Ленинград : Наука, 1983. 239 с.
19. Сергиевич В.И. Вече и князь : Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей. Москва : Тип. А.И. Мамонтова, 1867. 413 с.
20. Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси : очерки по истории X–XII столетий. Санкт-Петербург, 1909. VIII. 316 с.
21. Ключевский В.О. Русская история : Полный курс лекций. Минск : Харвест, 2003. Т. І. 592 с.
22. Фроянов И.Я. Киевская Русь : очерки соціально-политической истории. Ленинград : Издатель-ство Ленинградского университета, 1980. 256 с.
23. Карамзин Н.М. История Государства Российского : в 12-ти т. ; в 3-х кн. Москва : ООО «Изде-тельство «АСТ»» ; ЗАО НПП «Ермак», 2004. Кн. 1. Т. І–ІV. 668 с.
24. Повесть временных лет : Текст и перевод. Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1950. Ч. 1. 404 с.
25. Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей. Санкт-Петербург : Издательство Императорской археографической комиссии, 1908. Т. 2. 940 + 88 с.
26. Правда руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій / склав та підготував до друку проф. С.В. Юшков. Київ : ВУАН, 1935. Ред. IV. С. 137–144. Ст. 42. Кр. Пр. ; ст. 9, 10, 74 Пр. Пр.
27. Слово о полку Ігоревім та його поетичні переклади й переспіви в українській літературі / видання підготував Олекса Мишанич. Акта, 2003. С. 565–579.
28. Владимирский-Буданов M.Ф. Обзор истории русского права. 6-е изд. Санкт-Петербург ; Киев, 1909. С. 75–77.
29. Історія держави і права України : у 2-х ч. : підручник для студентів юридичних вищих навчаль-них закладів і факультетів / за ред. А.Й. Рогожина. Київ : Ін Юре, 1996. Ч. 1. 368 с.
30. Папакін Г.В. Історія державних установ України : Урядуючі інституції та державні установи ІХ – початку ХХ ст. ; НАН України. Інститут історії України ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва. Київ : Інститут історії України, 2010. 243 с.
31. Институты самоуправления : историко-правовое исследование / В.Г. Графский и др. ; ред. Л.С. Мамут ; РАН, Институт государства и права. Москва : Наука, 1995. 301 с.
32. Довнаръ-Запольській М.В. Князь, его дума и администрація. Русская история въ очеркахъ и статьях / под ред. М.В. Довнаръ-Запольскаго. Москва : Московское учебное книгоиздательство, 1912. Т. 1. С. 248–268.
33. Посадник. Юридична енциклопедія : у 6-ти т. / за ред. Ю.С. Шемшученка (відп. ред.) та ін. Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2002. Т. 4 : Н – П. 720 с.
34. Гневушевъ А.М. Господин Великій Новгородъ. Русская история въ очеркахъ и статьях / под ред. М.Б. Довнаръ-Запольскаго. Москва : Московское учебное книгоиздательство, 1912. Т. 1. С. 367–407.
35. Котляр М.Ф. Посадник. Енциклопедія історії України : у 10-ти т. / редкол. : В.А. Смолій (голо-ва) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2011. Т. 8 : Па – Прик. 520 с.
36. Мателешко Ю.П. Рівні, типи та функції руського посадництва (кін. ІХ – поч. ХІІ ст.). Грані.2007. No 3. С. 8–12.
37. Спадщина поколінь. Прадавні українські літературні пам’ятки / Повість минулих літ. Київ : Грамота, 2005. 591 с.
38. Завадская С.В. К вопросу о «старейшинах» в древнерусских источниках ХI–ХIII вв. Древней-шие государства на территории СССР : материалы и исследования : 1987. Москва, 1989.
39. Летопись по Лаврентьевскому списку. Издание Археографической комиссии. Санкт-Петер-бург, 1872.
40. Греков Б.Д. Киевская Русь. Москва: Госполитиздат, 1953. 569 с.
41. Погост. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4-х т. Санкт-Петербург, 1907–1909.
42. Дьяченко Григорий, протоиерей. Полный церковно-славянский словарь. Москва, 1993. С. 438.
43. Яхшиян О.Ю. Крестьянская община и местное самоуправление в России. Российская госу-дарственность : исторические традиции и вызовы XXI века : материалы Всероссийской научно-общественной конференции, 19 сентября 2012 г., Великий Новгород. Москва : Научный эксперт, 2013. С. 539.
44. Баран Я.В. Верв. Енциклопедія історії України : у 10-ти т. / редкол. : В. А. Смолій (гол.) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2003. Т. 1 : А – В. 688 с.
45. Надолішній П.І. Вітчизняна традиція демократичного врядування як аспект національного державотворення: до 360 річниці конституції Пилипа Орлика. Вісник державної служби. 2009. No 4. С. 69–78.
46. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней : учебное пособие / А.С. Орлов и др. Москва : Проспект, 1999. 589 с.
47. Прижов І.Г. Нариси. Статті. Листи. Москва ; Ленінград, 1934. С. 176–177
48. Чичерин Б.Н. Опыты по истории русского права : сборник статей. Москва : Изд. Солдатенкова и Щепкина, 1858. XII. 389 с.
49. Давня історія України : у 2-х кн. / П.П. Толочко та ін. Київ : Либідь, 1995. Кн. 2. 224 с.
50. Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / О.Г. Аркуша та ін. ; за ред. Т.В. Мотренко та ін. ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. Київ : Ніка-Центр, 2009. Т. 1. 544 с.
51. Атоян О.И. История государства и права Украины : с древнейших времен до середины XVII в. : Курс лекций / отв. ред. А.Н. Литвинов ; МВД Украины, Луган. ин-т внутр. дел. Луганск : РИО ЛИВД, 2001. 472 с.
52. Нариси історії державної служби в Україні / О.Г. Аркуша та ін. ; редкол. : С.В. Кульчицький (керівник авт. кол.) та ін. ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії України НАН України. Київ : Ніка-Центр, 2009. 533 c.
53. Проценко Ю.Л. Древнерусское государство и право : лекция . Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. 60 с.
54. Літопис Руський. Пер. з давньорус. Л.Є. Махновця / за ред. О.В. Мишанич. Київ : Дніпро, 1989. 591 с.
55. Софроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси XI–XIII вв. Москва : Госполитиздат, 1955. 140 с.
56. Зимин А.А. Правда русская. Часть третья. Правда Русская в правовой традиции XII–XVII вв. Глава первая. Правда Русская в Новгороде, Пскове, Смоленске и Галиче в XII–XV вв. Москва : Древ-лехранилище, 1999. 411 с.
57. Котляр М.Ф. Мобільність княжого двору в Південній Русі. Україна в Центрально-Східній Європі. 2008. No 8. С. 35–52.
58. Рожков Н.А. Город и деревня в русской истории : краткий очерк экономической истории Рос-сии. Петроград, 1919. 126 с.
59. Горский А.А. Древнерусская дружина : К истории генезиса классового общества и государства на Руси. Москва : Прометей ; МГПИ им. В.И. Ленина, 1989. 124 с.
60. Бойко О.Д. Історія України : посібник. 2-ге вид., доп. Київ, 2002. 662 с.
61. Завадская С.В. «Болярин» – «боярин» в древнерусских письменных источниках. Древнейшие государства на территории СССР : материалы и исследования. 1985 г. Москва : Наука, 1986. С. 89–94.
62. Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди. Москва : Крафт+, 2008. 288 с.
63. Правда русская. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. Т. 1. 506 с.
64. Голубинский Е.Е. История русской церкви. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Университетская типография, Страстной бульвар, 1901. Т. 1. Период первый. Первая половина тома. 960 с.
65. Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь : від язичництва до християнства. Київ : Глобус, 1996. 224 с.
66. Введение христианства на Руси / Ин-т философии АН СССР ; отв. ред. А.Д. Сухов. Москва : Мысль, 1987. 302 с.
67. Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси ХI–XIV вв. Москва : Наука, 1972. 338 с.
68. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Санкт-Петербург, 1843. Т. 2 : Ипатьевская лето-пись. 386 с.
69. Саган О.Н. Відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі : першооснови та сьогодення духовної традиції українського народу. Пам’ять століть. 2008. No 3. С. 6–15.
70. Артамонов Г.А. Земля и власть в Киевской : дис. ... канд. ист. наук. Москва, 1996. С. 142–143.
71. Грамоты Великого Новгорода и Пскова / под ред. С.Н. Валка. Москва : Изд-во АН СССР, 1949. 407 с.
72. Щапов Я.Н. Церковь в системе государственной власти древней Руси. Древнерусское государ-ство и его международное значение. Москва : Наука, 1976. С. 329–333.
73. Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению археографической комиссии. Санкт-Петербург, 1846. Т. 1 : Лаврентьевская и Троицкая летописи. 392 с.
74. Патерик Києво-Печерський / упоряд., адапт. укр. мовою, дод. і прим. І.В. Жиленко ; відп. ред. В.М. Колпакова. 2-ге вид. Київ, 2001. 348 с.
75. Щапов Я.Н. Устав князя Ярослава и вопрос об отношении к византийскому наследию Руси в середине ХI в. Византийский временник. Москва, 1971. Т. ХХХI. С. 71–78.
76. Соловьев С.М. История России с древнейших времен : в 15-ти т. Москва, 1959. Кн. 1 (тома 1–2) ; 1960. Кн. 2 (тома 3–4). С. 62–63.
77. Поппе А.В. Русские митрополии Константинопольской патриархии в ХІ ст. Византийский временник. Москва, 1968. Т. ХХVІІІ. С. 86–96.
78. Назаренко А.В. Митрополии Ярославичей во второй половине XI в. Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. No 1 (27). С. 85–103.
79. Щапов Я.Н. Государство и Церковь в Древней Руси X–XIII вв. Москва, 1989. С. 86–97.
Опубліковано
2021-01-14