Щодо діяльності третейських судів у господарському судочинстві

  • А. О. Калюжна
  • О. Ю. Поклонська
Ключові слова: суд, правосуддя, суддя, третейський суд, господарське судочинство

Анотація

У науковій статті під час дослідження питання у сфері господарського судочинства передусім зосереджено увагу на знаходженні істини в порушених правовідносинах, вирішенні конфліктів, спо-рів, які виникають між суб’єктами та взагалі. Здійснення правосуддя в Україні належить виключно судам. У нашій державі судова система перебуває на досить високому та професійному рівні. Станов-лення системи судоустрою з історичного погляду почалося з найдавніших часів княжої доби та мало таку структуру: княжий суд, вічевий суд, громадський, або народний суд, приватні землевласні суди та церковні суди. Після розпаду Радянського Союзу в нашій незалежній державі Україні почала фор-муватися судова влада, за весь час незалежної України було чотири судові реформи. На сучасному етапі в Україні положення щодо судоустрою регулюється Законом України «Про судоустрій та статус суддів» від 2 червня 2016 року No 1402–VIII та Конституцією України. Систему судоустрою становлять суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд. Найвищим судом у системі правосуддя є Верховний Суд. Згідно з Конституцією України, третейські суди не входять до системи загальної юрисдик-ції. Діяльність третейських судів на території України регулює Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року No 1701–IV. Варто зазначити, що даний Закон регулює порядок утворення та діяльності третейських судів в Україні та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових та немайнових прав і охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб. До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає із цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Також акцентовано увагу на вдосконаленні законодавства щодо діяльності третейських судів у 2020 році, що полягає у внесенні змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку створення та діяльності третейських судів, що має на меті відновлення довіри до третейського розгляду. На підставі системного аналізу досліджених матеріалів зазначеної проблематики дійшли висновку, що, незважаючи на законодавче врегулювання діяльності третейських судів, усе ж таки у практичній діяльності звернення до даного інституту не є популярним, що доводить статистика.

Посилання

1. Конституція України : Закон від 26 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр (дата звернення: 10.11.2020).
2. Про третейські суди : Закон України від 5 жовтня 2016 р. Відомості Верховної Ради Украї-ни. 2004. No 35. Ст. 412. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата звернення: 10.11.2020).
3. Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду) : Закон Укра-їни. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3045-1&skl=10 (дата звернен-ня:10.11.2020).
4. Бондар С.П. Розвиток та правове забезпечення третейського судочинства в системі госпо-дарського судочинства. URL: http://uf.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Ternopil-TNEU-Conf-2019.pdf#page=36.
5. Переверзєв І.О. Третейське судочинство у сфері господарської діяльності: проблеми застосуван-ня та шляхи вирішення. Форум права. 2017. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/298-304-2017-5-ФП%20Переверзєв%20(47).pdf.
6. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції : постанова Пленуму Вищого господарського суду України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11#top (дата звернення: 10.11.2020).
7. Практика. Звернення до третейського суду на підставі дійсної третейської угоди не є обмежен-ням права на звернення до господарського суду – Верховний Суд. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/646795/ (дата звернення: 10.11.2020).
8. Уряд схвалив законопроєкт щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-shvaliv-zakonoproekt-shchodo-vdoskonalennya-poryadku-utvorennya-ta-diyalnosti-tretejskih-sudiv (дата звернення: 10.11.2020).
9. Третейські суди в Україні, стан розвитку, статистика, практика та перспективи / Т.П. Шепе-ль. Київ, 2018. URL: https://newjustice.org.ua/wpcontent/uploads/2019/02/New_Justice_Analytical_Report_Arbitration_Courts_in_Ukraine_UKR.pdf.
Опубліковано
2021-01-14