Актуальні аспекти подальшої правової охорони наукового відкриття в контексті сучасного зарубіжного досвіду

  • Є. А. Булат
  • Р. С. Пічко
Ключові слова: наукове відкриття, правова охорона, інновації, винахід, удосконалення законодавства, технологічні рішення

Анотація

У статті надано характеристику наукового відкриття як об’єкта інтелектуальної власності, висвіт-лено його особливу правову природу. Визначено, що правовими ознаками наукового відкриття висту-пають вірогідність, новизна і фундаментальність, а зміст поняття «відкриття» розкривається через такі його об’єкти, як явище, властивість і закономірність. Відзначено необхідність подальшого право-вого регулювання суспільних відносин, пов’язаних із науковими відкриттями, оскільки вони є осно-вою для розвитку нових наукоємних технологій, сприяють розвитку й удосконаленню науково-техніч-них, інноваційних здобутків.

Підкреслено, що за часів радянського періоду інститут реєстрації наукового відкриття став прак-тично завершеною конструкцією права, що дозволило не тільки визнати наукові досягнення на дер-жавному рівні, але також створити базу для проведення подальших фундаментальних досліджень. Наголошено, що на сучасному етапі розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності були здійснені кроки в напрямі вдосконалення правової охорони наукових відкриттів через ухвалення про-єкту закону України «Про охорону прав на наукові відкриття» і Модельного закону «Про охорону прав на наукові відкриття» країн – учасниць Співдружності Незалежних Держав. Відзначено, що на сучас-ному етапі в деяких закордонних країнах у контексті правової охорони між науковим відкриттям і винаходом не робиться принципової різниці і як охоронний документ видається патент. Розглянуто питання охорони відкриттів у сфері біотехнологічної індустрії.

У контексті європейського досвіду, а також досвіду, набутого іншими іноземними країнами, запропоновано виявляти із практичної частини наукового відкриття технічні (технологічні) рішення, які підлягають патентуванню, з можливістю отримання охоронних документів на них.

Посилання

1. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_169.
2. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ТК «Велби-Проспект», 2004. 752 с.
3. Цивільний кодекс України : Текст відповідає офіц. Київ : Школа, 2003. 384 с.
4. Булат Є.А. Наукове відкриття – об’єкт цивільних правовідносин : монографія. Дніпропе-тровськ : Герда, 2013. 124 с.
5. Научные открытия учёных Украины (Андрощук Г.А., Бошицкий Ю.Л., Булат Е.А. и др.) ; Ин-т гос-ва и права им. Корецкого НАН Украины ; Междунар. центр прав. проблем инт. собственности ; Междунар. ассоциация авторов науч. открытий. Киев : Новая идеология, 2004. 112 с.
6. Про охорону прав на наукові відкриття : проєкт закону України від 14 грудня 2004 р. No 6414. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
7. Модельный закон об охране прав на научные открытия: Закон Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 7 апреля 2010 г. No 349. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_m98/page.
8. Discoveries, Ideas, Scientific Theories, Schemes and Plans. URL: http://manuals.ipaustralia.gov.au/patents/national/patentable/2.9.2.5_discoveries_ideas_scientific_theories_schemes_and_plans.htm.
9. Fenwick Mike. Scientists need to protect their discoveries with patents. URL: https://www.cheminst.ca/magazine/article/scientists-need-to-protect-their-discoveries-with-patents/.
10. The Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology [Mitchel B. Wallerstein, Mary E. Mogee, Robin A. Schoen] ; National Research Council, Policy and Global Affairs, Office of International Affairs. Washington DC : The National Academies Press, 1993. 450 p.
11. Benko Robert. Protecting Intellectual Property Rights : Issues and Controversies. Washington DC : American Enterprise Institute, 1987. 60 p.
12. Thian Alex. Protection of Biotech Intellectual Property Rights : A Singapore Perspective. URL: https://www.sciencemag.org/careers/2001/10/protection-biotech-intellectual-property-rights-singapore-perspective.
Опубліковано
2021-01-14